Kurzemes apgabaltiesas ēkas jumta seguma atjaunošanas pirmā kārta Kūrmājas prospektā 2/6, Liepājā

Pasūtītāja kontaktpersona - iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Jānis Bērziņš, tālrunis 67804745, elektroniskā pasta adrese janis.berzins@tna.lv. 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta

Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2018. gada 18. decembrim plkst. 11.00 katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz 16.00 VAS „Tiesu namu aģentūra” birojā, Rīgā, Baldones ielā 1B, 411. kabinetā (4. stāvs), iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā norādītājam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs.

Iepirkuma nolikums

Nolikuma tehniskās specifikācijas 1.pielikums

Nolikuma tehniskās specifikācijas 2.pielikums

Nolikuma tehniskās specifikācijas 3.pielikums _TIS

Nolikuma tehniskās specifikācijas 3. pielikums_DOP

TNA2018/12
15.11.2018
Atklāts konkurss "Jaunā cietuma kompleksa Alsungas ielā 29, Liepājā, būvuzraudzība"
TNA2018/10
24.10.2018
Atklāts konkurss „Jauna cietuma kompleksa Alsungas ielā 29, Liepājā, projektēšana, autoruzraudzība un būvniecība” (iepirkuma identifikācijas Nr. TNA 2018/9)
TNA2018/9
08.10.2018