VAS "Tiesu namu aģentūra" darbinieku veselības apdrošināšana

Pasūtītāja kontaktpersona - iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Gundega Vistiņa, tālrunis 67804752, elektroniskā pasta adrese: gundega.vistina@tna.lv

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta

Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2018. gada 13. augusta plkst. 12.00 katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz 16.00 VAS „Tiesu namu aģentūra” birojā, Rīgā, Baldones ielā 1B, 411. kabinetā (4. stāvs), iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā norādītājam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs.

Iepirkuma nolikums

Pielikums Nr. 4

Pielikums Nr. 5

TNA 2018/13
01.08.2018