Kādēļ mēs apstrādājam personas datus?

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Tiesu namu aģentūra” (turpmāk - Tiesu namu aģentūra)  ir personas datu pārzinis tiem personas datiem, kurus tā iegūst un uzglabā.

 

Tiesu namu aģentūra apstrādā personas datus, lai īstenotu šādus pakalpojumus:

 1. grāmatu izdošana;
 2. grāmatu tirdzniecība;
 3. tieslietu un citu sektoru informācijas tehnoloģiju infrastruktūras nodrošināšana, konsultēšana un saistītās darbības;
 4. tieslietu un citu sektoru informācijas tehnoloģiju (darbstaciju, serveru, datortīklu) un komunikāciju uzturēšana un administrēšana;
 5. datoru, perifēro un sakaru iekārtu remonts;
 6. profesionālie pakalpojumi datu aizsardzības jomā;
 7. ēku būvniecība;
 8. arhitektūras un projektēšanas pakalpojumi un konsultācijas;
 9. ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības;
 10. citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi.

Par personas datiem

Personas dati ir informācija par Jums kā indivīdu, piemēram, vārds, uzvārds, adrese, personas kods, e-pasta adrese, tālruņa numurs. Personas dati sevī neietver informāciju par mirušām personām, biedrībām, nodibinājumiem, organizācijām un komersantiem.

 

Mūsu apņemšanās

Apstrādājot personas datus, mēs apņemamies stingri ievērot personas datu aizsardzību regulējošos normatīvos aktus, personas datu apstrādes principus, tas ir apstrādāt tikai precīzam un noteiktam mērķim, pieprasīt tikai tādus personu datus veidus, kas nepieciešami mērķa realizācijai, apstrādāt tikai tik ilgi, kamēr pastāv leģitīms mērķis, nodrošināt datu uzglabāšanas drošumu, izskatīt jebkuru Jūsu iesniegumā ietverto lūgumu par personas datu labošanu, datu apstrādes izbeigšanu un dzēšanu.

 Vienlaikus mēs arī apņemamies izskatīt jebkuru sūdzību par datu apstrādi.

 

Personas dati, ko apstrādājam

 Lai nodrošinātu Tiesu namu aģentūras darbību, apstrādājam šādus personas datu veidus:

 • personu identificējoša informācija;
 • personas kontaktinformācija;

 

Personas datu apstrāde

Jūs nododat personas datus Tiesu namu aģentūrai:

 • izmantojot Tiesu namu aģentūras pakalpojumus;
 • sazinoties ar Tiesu namu aģentūru.

Personas dati var tikt apstrādāti sabiedrības interesēs, piemēram, sabiedrības drošības, veselības interesēs, vai lai novērstu/atklātu noziedzīgus nodarījumus.  Mēs varam nodot jūsu personas datus citām valsts vai likumsargājošām iestādēm normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

 

Personas datu nodošana

Mums var būt nepieciešams nodot Jūsu personas datus citiem tiesību subjektiem. To mēs darām tikai gadījumos, ja tas ir noteikts fizisko personu datu apstrādi regulējošās tiesību normās un citās tiesību normās.

 Tiesību subjekti, kam mēs varam nodot Jūsu personas datus:

 • Jūsu likumiskie pārstāvji, pilnvarotās personas;
 • valsts un pašvaldības institūcijas;
 • auditori un revidenti;
 • tiesību aizsardzības iestādes;
 • plašsaziņas līdzekļi;
 • drošības iestādes;
 • tādi tiesību subjekti, kam deleģēti valsts un pašvaldību uzdevumi;
 • datu uzraudzības iestāde.

 

Piekļuve informācijai par Jūsu personas datu apstrādi

Uzzināt to, kādus konkrēti Jūsu personas datus mēs apstrādājam, varat iesniedzot datu subjekta pieprasījumu par datu apstrādi Tiesu namu aģentūrā.  To var izdarīt iesniedzot pašrocīgi parakstītu iesniegumu, elektroniski parakstītu iesniegumu, vai noformējot rakstveidā mutvārdos izteiktu iesniegumu.

 

Papildus informācija

Uzzināt vairāk par mūsu personas datu apstrādes politiku Jūs varat, sazinoties ar Tiesu namu aģentūras datu aizsardzības speciālistu, e-pasts: DAS@tna.lv, vai arī iesniedzot iesniegumu, kas adresēts datu aizsardzības speciālistam.

 

Sūdzības

Jums ir tiesības iesniegt mums sūdzības par personas datu apstrādi, kā arī tiesības iesniegt sūdzību datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai.