Rakstiska izsole par nekustamā īpašuma par nekustamā īpašuma Dambja ielā 12, Jelgavā (kadastra numurs 0900 003 0221) jumta daļas nomu

Informācija par izsoles objektu:

Nekustamā īpašuma kadastra numurs – 0900 003 0221

Iznomājamā jumta platība – 10 m2

Nosacītā (sākotnējā) nomas maksa par vienu jumta kv.m.- 28,50 EUR (bez PVN) mēnesī.

Maksimālais nomas termiņš – 36 mēneši.

 Persona, kura vēlas nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu (personīgi, ar kurjeru vai sūtot pa pastu) ne vēlāk kā līdz 2021. gada 30. aprīļa plkst. 12.00 Baldones ielā 1B, Rīgā, LV-1007. 

Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi “Rakstiskai izsolei par izsole par nekustamā īpašuma par nekustamā īpašuma Dambja ielā 12, Jelgavā (kadastra numurs 0900 003 0221) jumta daļas nomu, identifikācijas Nr. TNA2021/2-I. Neatvērt līdz 2021. gada 30. aprīļa plkst. 12.00", kā arī norādot pretendenta nosaukumu un adresi.

            Pretendents var iesniegt tikai vienu pieteikuma variantu.

            Iesniegto Pieteikumu pretendents var atsaukt vai grozīt tikai līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām. Atsaukto pieteikumu neatvērtu atdod vai nosūta pa pastu atpakaļ pretendentam.

            Ja pieteikums iesniegts pēc norādītā pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, to neatvērtu atdod vai nosūta pa pastu atpakaļ pretendentam.

Pieteikums izsolei

Līguma projekts

 

TNA2021/2-I
23.04.2021