Rakstiska izsole par nekustamā īpašuma Preiļos, 1. maija ielā 7 (kadastra apzīmējums 76010040410001) telpu nomu

Informācija par izsoles objektu:

Nekustamā īpašuma kadastra numurs – 76010040410

Iznomājamā telpu platība – 476,5 m2

Nosacītā (sākotnējā) nomas maksa par vienu  kv.m.- 1,81 EUR (bez PVN) mēnesī.

Maksimālais nomas termiņš –  5 gadi.

 Persona, kura vēlas nomāt nomas objektu un piedalīties nomas izsolē, ir jāaizpilda pretendenta pieteikums atbilstoši pieteikuma veidlapā prasītajai informācijai un slēgtā aploksnē jāiesniedz pieteikumu (personīgi, ar kurjeru vai sūtot pa pastu) ne vēlāk kā līdz 2022. gada 30. maija plkst. 17.00 Baldones ielā 1B, Rīgā, LV-1007. 

Uz iesniedzamās aploksnes norādāms: “Pieteikums rakstiskai izsolei”, pretendenta (fiziskas personas vārds, uzvārds/juridiskas personas pilns nosaukums), nomas objekta adrese un norāde par nomas objektu, par kuru tiek pieteikta dalība.

Pretendents var iesniegt tikai vienu pieteikuma variantu.

Iesniegto pieteikumu pretendents var atsaukt vai grozīt tikai līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām. Atsaukto pieteikumu neatvērtu atdod vai nosūta pa pastu atpakaļ pretendentam.

Ja pieteikums iesniegts pēc norādītā pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, to neatvērtu atdod vai nosūta pa pastu atpakaļ pretendentam.

Pieteikuma veidlapa

Telpu plāns

Līguma projekts

TNA2022/1-I
19.05.2022