TNA visiem darbiniekiem piemēro vienotus kritērijus ar darba samaksu un sociālo garantiju izmaksu saistītos jautājumos. TNA mērķis ir nodarbināt kvalificētus darbiniekus, nodrošinot konkurētspējīgu atalgojumu, motivēt darbiniekus sasniegt TNA mērķus un uzlabot darba izpildes kvalitāti.

 

TNA darba samaksas sistēma sastāv no:

1. darba algas vai samaksas par faktiski nostrādātām stundām atbilstoši stundu tarifa likmei;

2. piemaksām par:

- papildu pienākumu veikšanu, kas neietilpst darbinieka amata pienākumos;

- virsstundu darbu;

- darbu svētku dienā;

- nakts darbu;

- darbu iepirkumu komisijās;

3. prēmijām par sasniegtajiem darbības rezultātiem.

 

Sociālās garantijas sastāv no:

1. pabalstiem;

2. kompensācijām;

3. veselības apdrošināšanas.