TNA nodrošina tiesas, Tieslietu ministriju un tās padotībā esošās iestādes ar to funkciju izpildei nepieciešamajām telpām, kā arī pārvalda nekustamos īpašumus atbilstoši tieslietu nozares prasībām.

TNA īpašumā atrodas 53 un valdījumā 3 nekustamie īpašumi visā Latvijas teritorijā, kuros izvietotas tiesas, Latvijas Republikas prokuratūras struktūrvienības, kā arī Tieslietu ministrijas struktūrvienības un tās padotības iestādes.

TNA īpašumā un apsaimniekošanā esošo ēku kopējā platība ir vairāk nekā 80 tūkstoši kvadrātmetri.

Lai nodrošinātu tiesas ar to funkciju izpildei nepieciešamajām telpām, TNA gan pielāgo ēkas tiesu darba specifiskajām vajadzībām, gan realizē jaunu tiesu namu būvniecības projektus. 

 

Veiksmīgi realizēti trīs jaunu tiesu namu būvniecības projekti:

- Baldones ielā 1A, Rīgā

Administratīvās tiesas

objekts nodots ekspluatācijā 2013.gadā

platība 7000 kvm

- Jēzusbaznīcas ielā 6, Rīgā

Rīgas Ziemeļu rajona tiesa

objekts nodots ekspluatācijā 2007.gadā

platība 2300 kvm

- Z.Meierovica prospektā 1A, Jūrmalā

Rīgas rajona tiesa, zemesgrāmata un prokuratūra

objekts nodots ekspluatācijā 2010.gadā

platība 3000 kvm

 

TNA sniegtie pakalpojumi:

- nekustamā īpašuma iznomāšana valsts institūcijām, valsts uzņēmumiem, kā arī citām juridiskām vai fiziskām personām;

- nekustamā īpašuma apsaimniekošana - telpu un piegulošās teritorijas sanitārā uzkopšana, īpašuma un tajā esošo iekārtu un inženierkomunikāciju tehniskā apkope (tehniskā stāvokļa kontrole, regulēšana un citas darbības) un remonts;

- būves uzlabošanas darbu (remontdarbi un būvdarbi) veikšana;

- jaunu būvniecības projektu realizēšana.

Jautājumiem, konsultācijām un papildus informācijai:

 

Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas daļa

Tālrunis: 67804745, 67804753

E-pasts: ni@tna.lv

Apsaimniekotie nekustamie īpašumi
Valsts prezidents Egils Levits atklāj atjaunoto Zemgales rajona tiesas ēku Tukumā
Valsts prezidents Egils Levits atklāj atjaunoto Zemgales rajona tiesas ēku Tukumā
 • 0RK750
 • 0RK787
 • 0RK850
 • 0RK881
 • 0RK896
 • 0RK761
 • 0RK988
 • 0RK1039
 • 0RK1064
 • 0RK1274
 • 1RK5026
 • 1RK5034
 • 1RK5073
 • 1
×

Šodien Valsts prezidents Egils Levits svinīgā pasākumā atklāja rekonstruēto Zemgales rajona tiesas ēku Tukumā, Pils ielā 16. Esošajai tiesas ēkai, kas būvēta tālajā 1882. gadā, tika veikta fasādes rekonstrukcija, iekštelpu pārplānošana un pārbūve, kā arī inženiertehnisko komunikāciju nomaiņa, savukārt jaunizbūvētajā korpusā izvietotas tiesas sēžu zāles, kas aprīkotas ar modernām tehnoloģijām, tostarp videokonferenču un skaņas ierakstu iekārtām. Pēc rekonstrukcijas ēkas lietderīgā platība ir palielinājusies divas reizes. Tas nodrošina iespēju ēkā izvietot arī tiesā iekļauto zemesgrāmatu nodaļu ar arhīvu un tādējādi veiksmīgi īstenot reformu, kuras ietvaros paredzēta zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu pilnīga iekļaušana rajonu (pilsētu) tiesu sastāvā. Projekta pasūtītājs un finansētājs ir Valsts akciju sabiedrība “Tiesu namu aģentūra”, kas gandarīta gan par projekta kvalitāti, gan par tā īstenošanu noteiktajā termiņā.

“Šajā projektā īstenojām “projektē – būvē” pieeju, kad projektēšanas un būvdarbus veic viens būvuzņēmējs. Šī pieeja, kas plaši izplatīta ASV un rietumvalstīs, ļauj nodrošināt īsāku būvniecības procesu, samazina pasūtītāja riskus un skaidri nosaka iesaistīto pušu atbildību, kā arī ļauj labāk prognozēt būvniecības procesa kopējās izmaksas. Vienlaikus šis ir jau trešais TNA pasūtītais projekts, kuru izstrādājot un īstenojot izmantota Būves informācijas modelēšanas (Building information modeling) jeb BIM pieeja. Vienlaikus vēlos īpaši uzteikt veiksmīgo sadarbību ar būvnieku – pilnsabierību “Velve un Campaign” –, kas veica darbus, strikti ievērojot termiņus, pienācīgā kvalitātē, turklāt nodrošinot, ka tiesas darbs projekta īstenošanas laikā netika pārtraukts,” atzīmē pasūtītāja – VAS “Tiesu namu aģentūra” – valdes locekle Santa Sausiņa.

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns uzsver, ka plašākas telpas un lielāks tiesu zāļu skaits ļaus Zemgales rajona tiesai efektīvāk organizēt savu darbu Tukumā, jo līdzšinējo trīs tiesas zāļu vietā jaunajā tiesu namā tagad ir piecas, turklāt telpu platība dubultojusies. Atklājot atjaunoto tiesu namu Tukumā, ministrs novēl vēsturiskajās un jaunajās telpās godam kalpot tautai, kas saziedojusi līdzekļus tiesiskumam.

“Noslēdzot šo projektu, esam gandarīti par paveikto – radīta mūsdienīga, funkcionāla ēka, vienlaikus saglabājot tās unikālo vēsturisko veidolu. Būvēt sabiedriski nozīmīgas ēkas ir liels izaicinājums un arī liels gandarījums, jo varam dāvāt jaunu dzīvi nozīmīgām vēsturiskām būvēm, apliecinot cieņu gadu desmitiem koptām vērtībām. Novēlam, lai šī būve kalpo izvēlētajam mērķim nākamos 100 gadus, lai šajā tiesu namā tiek spriesta taisnīga tiesa, pieņemti gudri un pārdomāti lēmumi un lai šī ēka kļūtu par simbolu tam, ka tiesas Latvijā ir mūsdienīgas un pieejamas ikvienam Latvijas iedzīvotājam!” saka SIA VELVE valdes loceklis Toms Reiziņš.

Esošā tiesas ēka bija gan tehniski, gan vizuāli nolietojusies, un būtiskākais bija darba platību, tajā skaitā arhīva, trūkums tiesas darbiniekiem, tiesnešiem un apmeklētājiem. Rekonstrukcijas ietvaros šie trūkumi novērsti, mainīts ēkas plānojums atbilstoši tiesu darba specifikai, kā arī veikta jaunus kanalizācijas, ūdensapgādes, vājstrāvas un elektroapgādes sistēmu izbūve un siltumtrases nomaiņa. Savukārt jaunuzceltajā ēkā izvietotas tiesas sēžu zāles, kas aprīkotas ar modernajām tehnoloģijām un pilnībā izpilda tiesu ēku plānojuma prasības – tiesnešu darba zona funkcionāli nodalīta no publiskās jeb apmeklētāju zonas, bet, domājot par tiesas apmeklētāju un darbinieku drošību, izveidota atsevišķa tiesājamo konvojēšanas zona.

Jaunajā ēkā atrodas arī arhīvs, tiesu nama kanceleja, lasītava un apspriežu telpa aizstāvībai, izbūvētas jaunas kameras, nodrošinot apsūdzēto īslaicīgās uzturēšanās ērtības tiesas ēkā, sadzīves telpa konvoja vajadzībām un gādāts par tiesu nama vides pieejamību, izbūvējot liftu piekļuvei otrā stāva tiesas zālēm.

Projekts tika plānots un īstenots sarežģītos apstākļos, nepārtraucot tiesas darbu un netraucējot blakus esošās Tukuma mūzikas skolas darbu.

Projekta pasūtītājs un finansētājs ir VAS “Tiesu namu aģentūra”, kas turpina mērķtiecīgi strādāt pie Tieslietu ministrijas valdījumā esošo nekustamo īpašumu pārvaldīšanas, uzturēšanas un apsaimniekošanas, tostarp tiesu namu rekonstrukcijas un jaunu tiesu namu būvniecības. Tukuma tiesu nama rekonstrukcijas mērķis bija modernizēt tiesas darbu un uzlabot tiesas pieejamību apmeklētājiem, atbilstoši mūsdienu prasībām.

Drošības standarti ēkā atbilst mūsdienu prasībām – lai droši justos gan iedzīvotāji, tai skaitā cilvēki ar kustību traucējumiem, gan tiesneši un tiesas darbinieki, gan konvoja darbinieki.

Rekonstrukcija un piebūves celtniecība uzsākta 2017. gada 28. martā, un šā gada 9. jūlijā gan jauno tiesas ēku, gan līdzšinējās tiesas ēkas rekonstrukcijas darbus pieņēma Būvniecības valsts kontroles birojs. 2017. gada 20. janvārī noslēgts līgums ar pilnsabiedrību “Velve un Campaign” kā būvuzņēmēju par administratīvās ēkas Pils ielā 16, Tukumā, pārbūves projekta izstrādi un būvniecību. Projekta kopējās izmaksas veidoja 2 663 306, 34  EUR, ieskaitot PVN.

 Valsts prezidents Egils Levits piedalās Zemgales rajona tiesu nama atklāšanā

×
Uzsākti būvdarbi energoefektivitātes paaugstināšanai administratīvajā ēkā Daugavgrīvas ielā 58, Rīgā
Uzsākti būvdarbi energoefektivitātes paaugstināšanai administratīvajā ēkā Daugavgrīvas ielā 58, Rīgā

Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas ēkā uzsākti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ietvaros veicamie būvdarbi atbilstoši izstrādātajam projektam un citām saistošajām prasībām. Būvniecības darbus plānots pabeigt līdz 2019. gada 12. decembrim, būvniecības kopējās izmaksas lēšamas aptuveni 400 tūkstošu eiro apmērā.

Starp Valsts akciju sabiedrību “Tiesu namu aģentūra” (TNA) un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, kā Sadarbības iestādi, 2019. gada 20. februārī tika noslēgts līgums par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 4.2.1.2/18/I/024. Līdz ar to būvdarbi tiek veikti Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” projekta ID Nr. 4.2.1.2./18/I/024 “Administratīvās ēkas energoefektivitātes uzlabošana Daugavgrīvas ielā 58, Rīgā” ietvaros.

 Projekta mērķis ir veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās, viedu energovadību un atjaunojamo energoresursu izmantošanu. Administratīvās ēkas Daugavgrīvas ielā 58, Rīgā, energoefektivitātes paaugstināšana vienlaikus nodrošina gan pozitīvu un labvēlīgu ietekmi uz vidi, gan kvalitatīvus un atbilstošus apstākļus Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas darbiniekiem un klientiem.

 Tiesas ēkas būvniecības darbus veic SIA “PRO DEV”. Būvniecības darbi tiek daļēji finansēti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem un daļēji no TNA līdzekļiem.

 Informācija par projektu pieejama Eiropas Savienības fondu mājas lapā –

http://www.esfondi.lv/es-fondu-projektu-mekletajs/project?number=4.2.1.2%2F18%2FI%2F024

 

×
IZSLUDINA IEPIRKUMU JAUNĀ LIEPĀJAS CIETUMA PĀRPROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI
IZSLUDINA IEPIRKUMU JAUNĀ LIEPĀJAS CIETUMA PĀRPROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI
 • Close view to living department3
 • View from west 5
 • View NE 5
 • View SW 5
×

VAS Tiesu namu aģentūra (TNA) atkārtoti izsludinājusi atklātu konkursu jaunā Liepājas cietuma pārprojektēšanai, autoruzraudzībai un būvniecībai, kas paredz būvniecības apjomu samazinājumu salīdzinājumā ar sākotnējo būvprojektu. Liepājas cietums būs pirmā ieslodzījuma vieta, kas no jauna tiks uzbūvēta Latvijā pēc neatkarības atgūšanas, un to iecerēts pabeigt līdz 2023. gada 31. martam.

Valdība 2017. gada 8. septembra sēdē nolēma atlikt Liepājas cietuma būvniecības procesu līdz 2020. gadam. Lai samazinātu būvizmaksas, TNA kā konkursa organizētājs sadarbībā ar Ieslodzījumu vietu pārvaldi vienojās par izmaiņām būvprojektā, kuras iespējams veikt, saglabājot ēkas funkcionalitātes, drošības un ekspluatācijas efektivitātes prasības.

Santa Sausiņa, TNA valdes locekle: “Ceram, ka Liepājas cietuma projekta apjomu pārskatīšana  un design&build metodes izmantošana, apvienojot vienā iepirkumā projektēšanu, autoruzraudzību un būvniecību, ļaus izvairīties no iespējamām papildu izmaksām būvdarbu veikšanas laikā, gan arī nodrošināt kvalitatīvu būvdarbu izpildi, prasot no uzvarētāja pilnu atbildību par projekta būvniecības realizēšanu.”

Interesentiem piedāvājumi jāiesniedz līdz šā gada 14. decembrim. Paralēli projektēšanas, autoruzraudzības un būvniecības konkursam jau oktobrī tiks izsludināts arī atklāts konkurss būvniecības darbu būvuzraudzībai. Visus piedāvājumus iecerēts izvērtēt līdz nākamā gada 1. martam. Atbilstoši valdības uzdevumam, pēc iepirkumu rezultātu apkopošanas par jaunā cietuma kopējām būvniecības izmaksām, tiks sagatavots ziņojums Ministru kabinetam. Ja valdība atbalstīs nepieciešamā finansējuma piešķiršanu, tiks noslēgts līgums ar iepirkuma uzvarētāju.

Jaunā Liepājas cietuma projekts paredz vairākas inovācijas, kas līdz šim nav bijušas Latvijas cietumu sistēmā, bet jau ir kļuvušas par objektīvi pamatotu prasību, plānojot investīcijas jaunu cietumu izbūvē citur Eiropā. Piemēram, visas dzīvojamo korpusu dzelzsbetona sienas tiks būvētas ar papildu antiradioviļņu metāla sietu, kas bloķē mobilos sakarus un nodrošina ieslodzīto izolāciju, tiks izvietotas infrasarkanās videokameras un ieviesta kameru durvju slēdzeņu tālvadība, kas dod iespēju samazināt apsardzes darbinieku skaitu. Tāpat šajā cietumā būs nepieciešams mazāk apsargu pateicoties labi pārdomātam sargposteņu izvietojumam, savukārt cietuma telpu izvietojums izslēgs kontaktu iespējamību ieslodzīto starpā viņu pārvietošanas laikā.

Pateicoties mūsdienu prasībām atbilstošas cietuma infrastruktūras izveidei, būs iespējams īstenot efektīvāku sodu izpildi – veiksmīgu ieslodzīto resocializāciju, lai veicinātu sekmīgu atgriešanos sabiedrībā, tādējādi mazinot recidīvu un nodrošinot sabiedrības drošību kopumā.

Liepājas cietumā paredzētas vietas 1200 ieslodzītajiem. Visā kompleksā ietilpst 8 dažādas ēkas. Kopējā teritorijas platība ir 305 116  m², kopējais apbūves laukums – 64 053,7 m², kopējā

 

 

telpu platība - 51 092 m² (sākotnēji – 51 407,4 m²). Komplekss atradīsies 5,6 km attālumā no Liepājas centra. Kā viens no galvenajiem faktoriem cietuma projektēšanā tika izvirzīta gan ieslodzīto, gan arī darbinieku drošība. Cietumu kompleksā ietilps ieslodzīto dzīvojamie korpusi. Jaunajā cietumā ir īpaši piedomāts pie ieslodzīto resocializācijas un nodarbinātības iespējām, paredzēts plašs nodarbinātības centrs ar darba iespējām ieslodzītajiem, kā arī izglītības centrs ieslodzīto apmācībām.

Liepājas cietuma būvniecības iepirkuma nolikumu izstrādājusi TNA sadarbībā ar Tieslietu ministriju, Ieslodzījuma vietu pārvaldi, Latvijas Būvinženieru savienību un ZAB Sorainen Latvijas biroju. Sākotnējo Liepājas cietuma būvprojekta izstrādi uzraudzīja Igaunijas Valsts nekustamo īpašumu aģentūra, kura īstenojusi jau vairākus līdzīgus cietumu projektus Igaunijā pēc valsts neatkarības atgūšanas.

Būvniecības procesa īstenošanu un uzraudzību LR Tieslietu ministrija deleģējusi VAS Tiesu namu aģentūra, kas tehniski nodrošina un organizē iepirkumu. Savukārt cietuma izbūvei nepieciešamās prasības nosaka Ieslodzījuma lietu pārvalde, kas arī būs faktiskais jaunā cietuma lietotājs. Gala lēmumu par projekta realizāciju pieņem Ministru kabinets.

Liepājas cietums ir pirmā ieslodzījuma vieta, kuru Latvija būvēs pēc valsts neatkarības atgūšanas. Cietuma komplekss atradīsies Liepājā, Alsungas ielā 29. Projekts paredz 1200 ieslodzīto izvietošanu, īstenojot jauna līmeņa resocializācijas programmu ieslodzīto izglītošanai un integrēšanai sabiedrībā. Paredzēts, ka jaunajā cietuma kompleksā strādās vairāk nekā 400 darbinieku.

Papildu informācija:

Agris Balodis, projektu vadītājs

VAS Tiesu namu aģentūra

Tālr.: 67804754

E-pasts: agris.balodis@tna.lv

×
Vien 112 dienas pēc pamatu izbūves Jēkabpils Tieslietu nams svin Spāru svētkus
Vien 112 dienas pēc pamatu izbūves Jēkabpils Tieslietu nams svin Spāru svētkus
 • SparuSvetki Jekabpils 30082018 JanisLacis 8
 • SparuSvetki Jekabpils 30082018 JanisLacis 9
 • SparuSvetki Jekabpils 30082018 JanisLacis 10
 • SparuSvetki Jekabpils 30082018 JanisLacis 11
 • SparuSvetki Jekabpils 30082018 JanisLacis 12
 • SparuSvetki Jekabpils 30082018 JanisLacis 13
 • SparuSvetki Jekabpils 30082018 JanisLacis 14
×

Ceturtdien, 30. augustā, Jēkabpils Tieslietu nama būvlaukumā tika pabeigti ēkas nesošo konstrukciju betonēšanas darbi, un ēkas karkass sasniedza tā augstāko atzīmi – 11 metrus. Tas paveikts vien 112 dienu laikā kopš brīža, kad ēkas pamatos tika iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm.

Senā tradīcija svinēt nozīmīgā būvniecības posma beigas Tieslietu nama būvlaukumā pulcēja ne tikai pasūtītāja, VAS “Tiesu namu aģentūra” valdes locekli Santu Sausiņu un būvdarbu ģenerāluzņēmēja SIA “Arčers” valdes priekšsēdētāju Jāni Markuli, bet arī tieslietu ministru Dzintaru Rasnaču un Jēkabpils domes priekšsēdētāju Raivi Ragaini, kas sveica būvdarbu veicējus ar raita un sekmīga kopdarba rezultātu.

VAS “Tiesu namu aģentūra” valdes locekle Santa Sausiņa svētku laikā uzsvēra, ka būvdarbu kvalitāte un temps atbilst unikālā objekta prasībām. “Jēkabpils Tieslietu nams būs Latvijā pirmais tāda veida projekts, kur vienā ēkā tiks izvietotas visas tieslietu nozares iestādes. Ar pārliecību varu apgalvot, ka būvdarbu ģenerāluzņēmējs un darbinieki ar nosprausto latiņu tiek galā vislabākajā kārtībā. Esmu droša, ka trešos svētkus – Jurģus – sagaidīsim plānotajā termiņā,” norādīja S. Sausiņa.

Salīdzinoši īsā laika posmā kvalitatīvi veikt tāda apjoma betonēšanas darbus ir iespējams vairāku iemeslu dēļ, norāda “Arčers” valdes priekšsēdētājs Jānis Markulis. “Objektā viss sākas ar būvprojektu – kvalitatīvs inženieru darbs ļauj mums ikdienā neapstāties ar jautājumiem, bet raiti veikt būvniecību. Otra neiztrūkstoša daļa ir projektu vadības komanda, kas sekmīgi plāno un uzrauga ikdienas procesu. Jēkabpils Tieslietu nama būvlaukumā īpašu paldies ir pelnījis betonēšanas darbu veicējs – uzņēmuma SIA “Abora” komanda, kas apvieno augsti kvalificētus speciālistus. Uzteicams ir arī pasūtītāja darbs – skaidri darba uzdevumi ļauj veikt produktīvu darbu,” atzinīgus vārdus projektā iesaistītajām pusēm veltīja J. Markulis

Spāru svētku dienas rītā tika veikti pēdējie betonēšanas darbi, un kopumā ēkas konstrukcijās iebetonēti aptuveni 3000 kubikmetri betona. Tāpat ir pabeigta divu jumta daļu segumu izbūve, lai lietainajos rudens mēnešos pasargātu telpas no ūdens un varētu veikt iekšējās apdares darbu. Šobrīd ir uzstādīta daļa sastatņu, un nākamajā nedēļā tiks uzsākta stiklotās fasādes karkasa montāža. Ēkas konstrukciju būvniecības noslēgums ir ļāvis uzsākt iekšdarbus, un šobrīd notiek iekšējo komunikāciju izbūve – elektromontāža, ventilācija un kanalizācija. Oktobrī plānots pabeigt visu ēkas starpsienu būvniecību. Tuvākajā laikā plānots uzsākt labiekārtošanas darbus, lai pavasarī veiktu vien nelielu daļu plānotā apjoma.

Jēkabpils domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis uzteica būvuzņēmēja sadarbību ar pilsētu un tās iedzīvotājiem. “Kad maijā būvlaukumā piedalījāmies svinīgajā kapsulas mūrēšanas pasākumā, bažījos par iedzīvotāju mieru, tepat blakus atrodas arī uzņēmumi un veikali. Taču līdz šim iedzīvotāji ar procesu ir apmierināti, tāpēc varu teikt, ka darbi norit atbilstošā kvalitātē un kvantitātē. Nākamā gada vasarā Jēkabpils varēs lepoties ar vienu no pamatīgākajām jaunbūvēm kopš Latvijas neatkarības atgūšanas,” uzsvēra R. Ragainis.

Zināms, ka jaunā Jēkabpils Tieslietu nama telpās atradīsies Zemgales rajona tiesas un zemesgrāmatas Jēkabpils sastāvs, Uzņēmumu reģistrs, Valsts zemes dienests, Valsts valodas centrs, Valsts probācijas dienests un Dzimtsarakstu birojs.

Ēkas pasūtītājs ir VAS “Tiesu namu aģentūra”, projektēšanu, būvniecību un autoruzraudzību veic SIA “Arčers”, un projekta kopējās izmaksas ir aptuveni 6,8 miljoni eiro. Ēkas telpu platība būs aptuveni 5500 kvadrātmetru 13,3 tūkst. kvadrātmetru lielā zemesgabalā.

 

Papildu informācija:

 

VAS “Tiesu namu aģentūra”

Santa Sausiņa,

TNA valdes locekle
Tālr.: +371 6780 4733
E-pasts: santa.sausina@tna.lv

www.tm.gov.lv

www.tna.lv

 

Projekta ģenerāluzņēmējs SIA “Arčers”

Ilga Sokolova,

sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr.: 28294484

E-pasts: ilga.sokolova@arcers.lv

 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Ieva Lapiņa,

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas vietniece

Tālr.: 20288054

E-pasts: ieva.lapina@jekabpils.lv

×
Uzsākta jauna tieslietu administratīvā centra būvniecība Jēkabpilī
Uzsākta jauna tieslietu administratīvā centra būvniecība Jēkabpilī
 • 1 0RK3907
 • 0RK3805
 • 0RK3844
 • 0RK3872
 • 0RK3923
 • DJI 8
 • DJI 22
×

 

Ceturtdien, 10. maijā, Jēkabpils tieslietu nama būvlaukumā ar simbolisku kapsulas iemūrēšanu ēkas pamatos tika atzīmēts projekta būvniecības pirmais posms. Visus būvniecības darbus plānots pabeigt nākamā gada vasaras sākumā, bet būvniecības kopējās izmaksas lēšamas aptuveni 6,8 milj. eiro apmērā. Projekta attīstības stadija vienlaikus rosinājusi iesaistītās puses parakstīt nodomu protokolu par vairāku Jēkabpils tieslietu ēku un zemes īpašnieku maiņu ar mērķi paaugstināt nekustamā īpašuma apsaimniekošanas efektivitāti.

 Klātesot tieslietu ministram Dzintaram Rasnačam, VAS “Tiesu namu aģentūra” valdes loceklei Santai Sausiņai, Jēkabpils domes priekšsēdētājam Raivim Ragainim un SIA “Arčers” valdes loceklei Maijai Baltgalvei, topošās ēkas pamatos tika iemūrēts vēstījums nākamajām paaudzēm, kā tas ierasts būvniecības procesa nulles cikla laikā.

 “Tieši pēc gada durvis vērs jauns un moderns tieslietu nams. Jaunajā tieslietu administratīvajā centrā atradīsies visu tieslietu nozares iestāžu struktūrvienības. Tas nodrošinās visu tieslietu iestāžu sniegto pakalpojumu saņemšanas iespēju vienuviet – pakalpojumi kļūs pieejamāki un ērtāki iedzīvotājiem,” projekta nozīmi akcentē tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs.

 Jaunais tieslietu nams būs vairāku Tieslietu ministrijas padotības iestāžu mājvieta, kas veidos jaunu administratīvo centru pakalpojumu saņemšanai. Aptuveni 5500 kvadrātmetru plašajās telpās trīs stāvos atradīsies Zemgales rajona tiesa Jēkabpilī, Jēkabpils zemesgrāmatas nodaļa, Jēkabpils prokuratūra, Uzņēmuma reģistra Jēkabpils reģionālā nodaļa, Valsts zemes dienests, Valsts valodas centrs, Valsts probācijas dienests, Dzimtsarakstu birojs un Tieslietu nozares arhīvs.

 “Tiesu namu aģentūra šogad ir uzsākusi trīs vērienīgus būvniecības projektus dažādās Latvijas pilsētās – Tukumā, Ventspilī un tagad arī Jēkabpilī –, lai izveidotu mūsdienu prasībām atbilstošu infrastruktūru un darba telpas tieslietu sistēmā strādājošajiem. Jēkabpils ir vērienīgākais no trim projektiem, kur kopējās investīcijas ir aptuveni 6,8 milj. eiro. Šis projekts ir unikāls tieslietu nozarē, jo Jēkabpils būs pirmā vieta, kur visas tieslietu nozares iestādes būs vienā ēkā, tādejādi apmeklētājiem to sniegtie pakalpojumi būs pieejami vienuviet. Visus darbus plānojam pabeigt 2019. gada vasaras sākumā,” atzīst VAS “Tiesu namu aģentūra” valdes locekle Santa Sausiņa.

 Jēkabpils domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis: “Priecājamies, ka Jēkabpils iedzīvotājiem tiks nodrošināti kvalitatīvi pakalpojumi jaunās un modernās telpās. Svarīgi minēt arī to, ka šobrīd institūcijas, kas plānotas jaunajā tiesu namā, atrodas praktiski pa visu pilsētu, līdz ar to, izveidojot jaunu, plašu ēku, iedzīvotājiem tiks atvieglotas ikdienas gaitas. Paldies Tiesu namu aģentūrai, ka, rūpējoties par jēkabpiliešiem, tieši pie mums taps šis administratīvais centrs.”

 SIA “Arčers” valdes locekle Maija Baltgalve pasākuma laikā īpaši uzteica pasūtītāja lēmumu uzdot būvuzņēmējam ēkas projektēšanu un būvniecību veikt BIM jeb Būves informācijas modelēšanas sistēmā. ““Tiesu namu aģentūra” ir drosmīgi definējusi, ka grib būt viens no celmlaužiem valsts kapitālsabiedrību vidū – strādāt ar nākotnes tehnoloģijām būvniecībā un ēkas apsaimniekošanā. Pateicoties pasūtītāja tālredzīgajam plānam, jaunais Tieslietu nams kļūs ne tikai par pilsētas administratīvo centru, bet arī par zināšanu centru BIM sistēmas apguvē. “Arčers” BIM vidē šobrīd strādā arī citur Latvijā, tāpēc ar pārliecību varu teikt, ka arī jaunajā Tieslietu namā gan būvniecības, gan ēkas ekspluatācijas laikā sistēma palīdzēs taupīt laika un finanšu resursus,” par BIM efektivitāti stāsta M. Baltgalve.

 Būvlaukumā šobrīd aktīvākais darba process saistīts ar ēkas nesošā karkasa betonēšanu, kā arī ārējo inženierkomunikāciju būvniecību. To plānots pabeigt līdz vasaras beigām, lai rudenī varētu uzsākt jumta seguma izbūvi.

 Ēkas pasūtītājs ir VAS “Tiesu namu aģentūra”, projektēšanu, būvniecību un autoruzraudzību veic SIA “Arčers”, un projekta kopējās izmaksas ir aptuveni 6,8 miljoni eiro. Ēkas telpu platība būs aptuveni 5500 kvadrātmetru 13,3 tūkst. kvadrātmetru lielā zemesgabalā.

 Papildu informācija:

 VAS “Tiesu namu aģentūra”

Santa Sausiņa,

TNA valdes locekle
Tālr.: +371 6780 4733
E-pasts: santa.sausina@tna.lv

www.tm.gov.lv

www.tna.lv

 Projekta ģenerāluzņēmējs SIA “Arčers”

Ilga Sokolova,

sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr.: 28294484

E-pasts: ilga.sokolova@arcers.lv

 Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Ieva Lapiņa,

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas vietniece

Tālr.: 20288054

E-pasts: ieva.lapina@jekabpils.lv


Vidusdaugavas TV sižets

×
UZSĀKTA TUKUMA TIESAS NAMA REKONSTRUKCIJA UN PIEBŪVES BŪVNIECĪBA

Reinis Markus
Mob. tālr.: 29503334

E-pasts:
reinis.markus@tna.lv

UZSĀKTA TUKUMA TIESAS NAMA REKONSTRUKCIJA UN PIEBŪVES BŪVNIECĪBA
 • IMG 3071 1
 • IMG 3152 2
 • IMG 6713 3
 • IMG 6746 4
 • IMG 6859 5
 • IMG 6875 6
 • IMG 6882 7
 • IMG 6891 8
 • IMG 6946 9
 • IMG 6969 10
 • IMG 6976 11
 • IMG 7009 12
 • IMG 7023 13
×

Šodien, 28.martā, klātesot tieslietu ministram Dzintaram Rasnačam, ar svinīgu kapsulas iemūrēšanu jaunās piebūves pamatos tika uzsākta Zemgales rajona tiesas nama Tukumā rekonstrukcija un piebūves celtniecība. Projekta ietvaros plānots atjaunot esošās ēkas fasādi, uzlabot tās funkcionalitāti, kā arī paplašināt tiesas telpu kopējo platību līdz 1500 m2.

 Zemgales rajona tiesu nama Tukumā rekonstrukcija un jaunās piebūves celtniecība ir viens no trim VAS “Tiesu namu aģentūra” (TNA) pērn aizsāktajiem projektiem, un to uzticēts veikt PS “Velve un Campaign”. Saskaņā ar būvprojektu esošajai tiesas ēkai, kas durvis vērusi 1882.gadā, tiks veikta fasādes rekonstrukcija, iekštelpu pārplānošana un pārbūve, kā arī jaunas kanalizācijas, ūdenspiegādes, vājstrāvu un elektroapgādes sistēmu izbūve un siltumtrases nomaiņa.

 “Pašreizējās tiesas telpas neatbilst esošajam darbinieku skaitam, kā arī tās ir nepieciešams modernizēt, nodrošinot mūsdienīgu un ērtu vidi apmeklētājiem un darbiniekiem. Tādēļ gada laikā Zemgales rajona tiesu nams Tukumā piedzīvos patiesi vērienīgas pārmaiņas. Saglabājot tiesas ēkas vēsturisko apjomu un vizuālo tēlu, tiks pārplānotas iekštelpas, izbūvētas darbinieku, konvoja un apmeklētāju ieejas, labiekārtota tiesu nama infrastruktūra, paaugstināta energoefektivitāte un veikta virkne citu apjomīgu darbu,” skaidro SIA “Velve” valdes priekšsēdētājs Ainārs Leitēns.

 Lai Zemgales rajona tiesa Tukumā turpmāk varētu nodrošināt pilnu funkciju izpildi, projekts paredz arī piebūves celtniecību 556 m2 platībā. Jaunajā ēkā atradīsies tiesu nama kanceleja, lasītava un apspriežu telpa aizstāvībai, izbūvētas jaunas kameras nodrošinot apsūdzēto īslaicīgās uzturēšanās ērtības tiesas ēkā, sadzīves telpa konvoja vajadzībām un uzlabota tiesu nama vides pieejamība, izbūvējot liftu piekļuvei otrā stāva paredzētajām tiesas zālēm.

 “Projekta mērķis ir nodrošināt tiesas darba organizāciju un tiesas pieejamību apmeklētājiem mūsdienu prasībām atbilstošos apstākļos. Jaunbūvē tiks iekārtotas vairākas tiesas sēžu zāles, kas būs aprīkotas ar modernām tehnoloģijām, tostarp, videokonferences un skaņas ierakstu iekārtām, tiesu telpas būs pielāgotas cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Vienlaikus jauno tiesas telpu izveidē tiks ņemtas vērā mūsdienu prasības tiesu ēku plānojumam – tiesnešu darba zona tiks funkcionāli nodalīta no publiskās jeb apmeklētāju zonas”,  Akcentē VAS “Tiesu namu aģentūra” valdes locekle Santa Sausiņa.

 Svinīgajā kapsulas iemūrēšanas pasākumā, kas simboliski iezīmē Zemgales rajona tiesu nama Tukumā būvniecības un renovācijas darbu sākumu, VAS “Tiesu namu aģentūra” vadītāja Santa Sausiņa izteica vislielāko pateicību visiem, kuri līdzdarbojās šajā nebūt ne vienkāršajā projektā, jo īpaši atzīmējot veiksmīgo sadarbību ar Tieslietu ministriju, Tiesu administrāciju, Tukuma pilsētas atbildīgajām institūcijām, tiesu darbiniekiem, projektētājiem un būvniekiem.

 “Pateicoties iesaistīto personu uzticībai Tiesu namu aģentūras idejām, spējai tās realizēt un darbinieku profesionalitātei, mēs šodien radām paliekošas vērtības, ceļot tiesu darbiniekiem un apmeklētājiem ērtas un tiesu darba specifikai piemērotas darba telpas”, teica Santa Sausiņa.

 VAS “Tiesu namu aģentūras” pērn uzsāktā trīs būvniecības projektu īstenošana tieslietu nozarē Jēkabpilī, Ventspilī un Tukumā jau nodēvēta par līdz šim vērienīgāko būvniecības projektu Latvijas tieslietu vēsturē. Zemgales rajona tiesu nama Tukumā rekonstrukcijas un jaunbūves celtniecības projekta kopējās izmaksas vien lēšamas 1 918 861,12 eiro apmērā. Plānots, ka būvniecība tiks pabeigta 2018. gada nogalē.

 

Papildinformācijai:

Ieva Šaripo

SIA “Velve” mārketinga un komunikāciju vadītāja

M: +371 29488318

E: ieva.saripo@velve.lv

 

Aleksa Spriņģe

SIA “Velve” komunikācijas konsultante

M: +371 20604742

E: aleksa@deepwhite.lv

 

Tiesu administrācija – Tukuma rajona tiesa

Reinis Markus
Mob. tālr.: 29503334

E-pasts:
reinis.markus@tna.lv

×
Paplašinās tiesas namu Ventspilī

Aivars Perševics
Mob. tālr. 26526832

E-pasts:
aivars.persevics@tna.lv

Paplašinās tiesas namu Ventspilī
 • 1
 • 2
 • 3 Santa Sausia Mareks Mamajs Dzintars Rasnacs 2
 • 4 Tiesu nams ar jauno piebuvi
×

Tiesu administrācija – Ventspils tiesa

Ventspilī uzsākti Kurzemes rajona tiesas ēkas paplašināšanas un modernizēšanas darbi, lai izveidotu mūsdienu prasībām un tehnoloģijām atbilstošas tiesu sēžu zāles, nodalot tiesnešu darba zonu no publiski pieejamās zonas. Būvniecības darbus plānots pabeigt nākamā gada pavasarī, bet būvniecības kopējās izmaksas lēšamas aptuveni 2,4 milj. eiro apmērā.

 Pēc esošo telpu pārbūves un jaunas ēkas būvniecības kopējā tiesas vajadzībām paredzētā platība palielināsies no aptuveni 650 m2 līdz pat 1422,34 m2. Jaunajā piebūvē atradīsies sešas tiesu sēžu zāles un darba kabineti sešiem tiesnešu sastāviem. Arī konvojēšanas process tiks nodrošināts ar atsevišķu ieeju un nodalītām telpām, lai uz tiesas zāli konvojētās personas tiktu nogādātas speciāli šim mērķim paredzētajās telpās, nenokļūstot publiskajā zonā. Esošā ēka pēc tās pārbūves un rekonstrukcijas tiks pielāgota tikai tiesu darbinieku un tiesnešu darba vajadzībām.

 Šobrīd Kurzemes rajona tiesa Ventspilī atrodas divos īpašumos, kuros nav nodrošināts nepieciešamais tiesas sēžu zāļu skaits un darba telpas tiesas darba nodrošināšanai,” atzīst tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs. Lai nodrošinātu tiesas darba organizāciju un tiesas pieejamību apmeklētājiem mūsdienu prasībām atbilstošos apstākļos, ar Tieslietu ministrijas atbalstu VAS “Tiesu namu aģentūra” (TNA) šogad ir ieguldījusi finanšu līdzekļus ar mērķi īstenot trīs apjomīgus būvniecības un restaurācijas projektus Ventspilī, Tukumā un Jēkabpilī. Kopējās investīcijas šajos projektos ir aptuveni 11 milj. eiro, tostarp 2,4 milj. Ventspilī.

 Tiesas ēkas projektēšanas, būvniecības, remonta un restaurācijas darbus Ventspilī veic AS “Būvuzņēmums Restaurators un Campaign”. Esošās ēkas renovācija un jaunās ēkas būvniecība tiek pilnībā finansēta no TNA līdzekļiem.

 “Projekta mērķis ir panākt pozitīvas pārmaiņas tiesu nama ikdienas darba organizēšanā, uzlabojot darba apstākļus un paaugstinot tiesas darba efektivitāti, drošību, produktivitāti un pakalpojumu pieejamību. Šobrīd visi darbi norit pēc plāna, lai jau nākamā gada pavasarī Kurzemes rajona tiesas darbs Ventspilī noritētu jaunajās telpās,” saka TNA valdes locekle Santa Sausiņa.

 AS “Būvuzņēmums Restaurators” valdes priekšsēdētājs Mareks Mamajs norāda: “Tiesas nams Ventspilī ir būvēts 19. gadsimtā. Ēka, protams, ir ar savu vēsturisko mantojumu un vizuāli ļoti atbilstoša vecpilsētas arhitektūrai, taču funkcionāli tā bija ļoti tālu no mūsdienu prasībām. Mūsu uzdevums ir saglabāt šīs ēkas unikālo arhitektūru un tēlu, vienlaikus panākot, lai ēka un tās jaunā koka piebūve būtu piemērotas un ērtas gan darbiniekiem, gan arī apmeklētājiem.”

 Valsts akciju sabiedrība “Tiesu namu aģentūra” (TNA) ir dibināta 1997. gadā. TNA ir komercsabiedrība, kuras akcijas 100% pieder valstij. TNA pamatdarbība ietver Tieslietu ministrijas valdījumā esošo nekustamo īpašumu pārvaldīšanu, uzturēšanu, apsaimniekošanu, IT infrastruktūras darbības nodrošināšanu, kā arī juridiskās mācību un izglītojošās literatūras, tiesību aktu un to krājumu, tiesu nolēmumu apkopojumu izdošanu.

 

Papildu informācija:

Santa Sausiņa,

TNA valdes locekle
Tālrunis: +371 6780 4733
E-pasts: santa.sausina@tna.lv

www.tm.gov.lv

www.tna.lv

 

 

Aivars Perševics
Mob. tālr. 26526832

E-pasts:
aivars.persevics@tna.lv

×
Rīga, Invalīdu iela 1 (iepriekš- Rīga, Upes iela 1A)

Normunds Cepurītis
Mob. tālr. 29465664

E-pasts: 
normunds.cepuritis@tna.lv

Rīga, Invalīdu iela 1 (iepriekš- Rīga, Upes iela 1A)
 • Upes iela 1a no augshas 1
×

Esošās ēkas pārbūve, teritorijas labiekārtošana un kopšana Rīgā, Upes ielā 1A

Rīgā, Upes ielā 1A, plānots uzsākt teritorijas sakopšanas un labiekārtošanas darbus, ņemot vērā 19.gs. teritorijas kultūrvēsturisko kontekstu, kā arī UNESCO vēsturiskā mantojuma statusu.

Sakopšanas darbu pamatojums: hospitāļu teritorija nav kopta vairākus gadu desmitus, tajā ir nolietotas, degradētas ēkas, nedroši objekti, nekopti koki un krūmi.

 • Teritorijas īpašnieks: Tieslietu ministrija
 • Teritorijas apsaimniekotājs: VAS "Tiesu namu aģentūra"
 • Sakopšanas projekta izstrādātājs: SIA "Sarma&Norde"
 • Teritorijā esošo koku novērtējums: SIA "LABIE KOKI EKSPERTI"
 • Uzkopšanas darbus plānots uzsākt: 01.03.2017.
 • Teritorijas kopējā platība: 6,7 ha

 Papildu informācija:

SIA "LABIE KOKI EKSPERTI" ekspertu vērtējums

 

Atzinums par apstādījumu stāvokli zemes īpašumā Rīgā, Upes ielā 1A, SIA "LABIE KOKI EKSPERTI" veikto dendroloģisko izpēti un teritorijas apsaimniekošanas priekšlikumiem. 

Autors: Andrejs Svilāns, dendrologs, Latvijas Dendrologu biedrības eksperts, VZI „Nacionālais botāniskais dārzs” direktors, Latvijas Dendrologu biedrības prezidents.

Video

 

Normunds Cepurītis
Mob. tālr. 29465664

E-pasts: 
normunds.cepuritis@tna.lv

×
Rīga, Baldones iela 1A

Juris Lācis
Tālr.: 67804755
Mob. tālr. 27797567

E-pasts: 
juris.lacis@tna.lv

Rīga, Baldones iela 1A
 • administrativo tiesu eka
×

Tiesu administrācija - Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams
Tiesu administrācija - Administratīvā apgabaltiesa

Juris Lācis
Tālr.: 67804755
Mob. tālr. 27797567

E-pasts: 
juris.lacis@tna.lv

×
Rīga, Jēzusbaznīcas iela 6

Jānis Bērziņš
Mob. tālr. 29475835

tālr: 67804745

E-pasts: 
janis.berzins@tna.lv

Rīga, Jēzusbaznīcas iela 6

Tiesu administrācija – Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa

Jānis Bērziņš
Mob. tālr. 29475835

tālr: 67804745

E-pasts: 
janis.berzins@tna.lv

×
Rīga, Brīvības bulvāris 34

Agnese Skudra
Tālr.: 67088208
Mob. tālr. 29465745

E-pasts: 
agnese.skudra@tna.lv

Rīga, Brīvības bulvāris 34

Tiesu administrācija - Rīgas apgabaltiesa
SIA "Asanders"

Agnese Skudra
Tālr.: 67088208
Mob. tālr. 29465745

E-pasts: 
agnese.skudra@tna.lv

×
Rīga, 11.Novembra krastmala 31

Vilnis Buludis
Tālr. 67077292
Mob. tālr. 29177236

E-pasts: 
vilnis.buludis@tna.lv

Rīga, 11.Novembra krastmala 31

Valsts zemes dienests

Vilnis Buludis
Tālr. 67077292
Mob. tālr. 29177236

E-pasts: 
vilnis.buludis@tna.lv

×
Rīga, Brīvības bulvāris 36

Agnese Skudra
Tālr.: 67088208
Mob. tālr. 29465745

E-pasts: 
agnese.skudra@tna.lv

Rīga, Brīvības bulvāris 36

Latvijas Republikas Tieslietu ministrija

Agnese Skudra
Tālr.: 67088208
Mob. tālr. 29465745

E-pasts: 
agnese.skudra@tna.lv

×
Rīga, Raiņa bulvāris 15

Vilnis Buludis
Tālr. 67077292
Mob. tālr. 29177236

E-pasts: 
vilnis.buludis@tna.lv

Rīga, Raiņa bulvāris 15

Tieslietu ministrija
SIA “Čilija Pizza”   
SIA “Garkalns”        
Latvijas Republikas Prokuratūra

Vilnis Buludis
Tālr. 67077292
Mob. tālr. 29177236

E-pasts: 
vilnis.buludis@tna.lv

×
Rīga, Mārstaļu iela 19

Agnese Skudra
Tālr. 678088208
Mob. tālr. 29465745

E-pasts: 
agnese.skudra@tna.lv

Rīga, Mārstaļu iela 19

Valsts aģentūra "Maksātnespējas administrācija"
Nodibinājums "Latvijas tiesnešu mācību centrs"
Biedrība "Latvijas Politiski represēto apvienība"
Biedrība "Rīgas Politiski represēto biedrība"

Agnese Skudra
Tālr. 678088208
Mob. tālr. 29465745

E-pasts: 
agnese.skudra@tna.lv

×
Rīga, Antonijas iela 6

Juris Lācis
Tālr.: 67804755
Mob. tālr. 27797567

E-pasts: 
juris.lacis@tna.lv

Rīga, Antonijas iela 6
 • IMG 0191
 • AQ1A4043
 • AQ1A4091
 • IMG 0220
 • IMG 0179
 • IMG 0197
×

Ēkas Antonijas ielā 6, Rīgā. Pilnīga rekonstrukcija, kas ietver fasādes atjaunošanu un ārējā apgaismojuma uzstādīšanu, iekštelpu remontu un inženierkomunikāciju atjaunošanu.

Ēka ir mūra īres nams, kas eklektisma arhitektūras stilā būvēts 1889. gadā, ēkas autors ir arhitekts Jānis Fridrihs Baumanis, un tās sākotnējais nosaukums ir “fon Panderu nams”. Šobrīd tiek izmantota kā administratīvā biroju ēka.

VAS ‘Tiesu namu aģentūra” ēkas renovācijas darbus uzsāka 2015. gadā un darbi tika nodoti 2016. gada jūnijā. Restaurācijas gaitā ēkas interjera risinājumā saglabātas un atjaunotas gandrīz visas esošās vēsturiskās interjera detaļas (krāsnis, griestu karnīzes, kāpņu margas, pildiņu durvis, radiatoru koka paliktņi u.c.)

Kopējais interjera dizaina risinājums izvēlēts ar maksimālu pietāti pret ēkas vēsturisko interjeru, papildinot to ar moderniem dizaina akcentiem, kas rada klasisku, funkcionālu biroja telpas vidi.

Projekta izmaksas: 1 446 007,73 EUR.

 

Juris Lācis
Tālr.: 67804755
Mob. tālr. 27797567

E-pasts: 
juris.lacis@tna.lv

×
Rīga, Lomonosova iela 10

Ieva Zariņa
Mob. tālr. 26180061

E-pasts: 
ieva.zarina@tna.lv

Rīga, Lomonosova iela 10

Tiesu administrācija – Rīgas rajona tiesa
Tiesu administrācija – Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa

Ieva Zariņa
Mob. tālr. 26180061

E-pasts: 
ieva.zarina@tna.lv

×
Rīga, Baldones iela 1B

Kārlis Akmens
Tālr. 67804755
Mob. tālr. 29160607

E-pasts: 
karlis.akmens@tna.lv

Rīga, Baldones iela 1B

VAS "Tiesu namu aģentūra"

Kārlis Akmens
Tālr. 67804755
Mob. tālr. 29160607

E-pasts: 
karlis.akmens@tna.lv

×
Rīga, Puškina iela 14

Normunds Cepurītis
Mob. tālr. 29465664

E-pasts: 
normunds.cepuritis@tna.lv

Rīga, Puškina iela 14

Valsts zemes dienests
SIA "Pie Gerama"
SIA "NMB"

Normunds Cepurītis
Mob. tālr. 29465664

E-pasts: 
normunds.cepuritis@tna.lv

×
Rīga, Daugavgrīvas iela 58

Juris Lācis
Tālr.: 67804755
Mob. tālr. 27797567

E-pasts: 
juris.lacis@tna.lv

Rīga, Daugavgrīvas iela 58

Tiesu administrācija - Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa

Juris Lācis
Tālr.: 67804755
Mob. tālr. 27797567

E-pasts: 
juris.lacis@tna.lv

×
Rīga, Abrenes iela 3

Vilnis Buludis
Tālr. 67077292
Mob. tālr. 29177236

E-pasts: 
vilnis.buludis@tna.lv

Rīga, Abrenes iela 3

Tiesu administrācija - Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa
Tiesu administrācija - Rīgas pilsētas Centra rajona tiesa

Vilnis Buludis
Tālr. 67077292
Mob. tālr. 29177236

E-pasts: 
vilnis.buludis@tna.lv

×
Krāslava, Lāčplēša iela 19

Uldis Bērziņš
Mob. tālr. 28641129

E-pasts:
uldis.berzins@tna.lv

Krāslava, Lāčplēša iela 19

Tiesu administrācija – Daugavpils tiesa

Uldis Bērziņš
Mob. tālr. 28641129

E-pasts:
uldis.berzins@tna.lv

×
Krāslava, Rēzeknes iela 33a

Antons Masaļskis
Tālr. 67804745

Krāslava, Rēzeknes iela 33a

Latgales apgabaltiesas 24.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Meldere Kristīne  
Valsts probācijas dienests  
Latgales apgabaltiesas 22.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Janīna Kairāne

Antons Masaļskis
Tālr. 67804745

×
Jēkabpils, Brīvības iela 126

Uldis Bērziņš
Mob. tālr. 28641129

E-pasts:
uldis.berzins@tna.lv

Jēkabpils, Brīvības iela 126

Tiesu administrācija – Jēkabpils rajona tiesa

Uldis Bērziņš
Mob. tālr. 28641129

E-pasts:
uldis.berzins@tna.lv

×
Jēkabpils, Rīgas iela 150

Uldis Bērziņš
Mob. tālr. 28641129

E-pasts:
uldis.berzins@tna.lv

Jēkabpils, Rīgas iela 150

Tiesu administrācija – Jēkabpils Zemesgrāmatu nodaļa  
Valsts zemes dienests
SIA "Latvijasmernieks.lv"

Uldis Bērziņš
Mob. tālr. 28641129

E-pasts:
uldis.berzins@tna.lv

×
Jēkabpils, Liliju iela 20b

Uldis Bērziņš
Mob. tālr. 28641129

E-pasts:
uldis.berzins@tna.lv

Jēkabpils, Liliju iela 20b

Nodrošinājuma valsts aģentūra

Uldis Bērziņš
Mob. tālr. 28641129

E-pasts:
uldis.berzins@tna.lv

×
Balvi, Bērzpils iela 7a

Pēteris Smirnovs
Tālr. 67804745

Balvi, Bērzpils iela 7a

Tiesu administrācija – Rēzeknes tiesa

Pēteris Smirnovs
Tālr. 67804745

×
Limbaži, Cēsu iela 18

Juris Batānovs
Tālr. 67804745

Limbaži, Cēsu iela 18

Tiesu administrācija – Limbažu rajona tiesa

Juris Batānovs
Tālr. 67804745

×
Sigulda, Šveices iela 27

Aivis Zelčs
Tālr. 67804745

Sigulda, Šveices iela 27

Tiesu administrācija – Siguldas tiesa

Aivis Zelčs
Tālr. 67804745

×
Ludza, Kr.Barona iela 8

Jānis Students
Mob. tālr. 26387663

Ludza, Kr.Barona iela 8

VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"
SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs", filiāle "Meža konsultāciju pakalpojuma centrs"
SIA "Bergvik Skog"

Jānis Students
Mob. tālr. 26387663

×
Daugavpils, Rīgas iela 18

Iveta Katelo
Tālr. 67804745

Daugavpils, Rīgas iela 18

SIA "Bergvik Skog"
SIA  "TaXators"
SIA "Ģeo OK"
SIA "Latvijasmernieks.lv"
Valsts zemes dienests

Iveta Katelo
Tālr. 67804745

×
Daugavpils, 18.Novembra iela 37

Iveta Katelo
Tālr. 67804745

Daugavpils, 18.Novembra iela 37

Tiesu administrācija – Daugavpils tiesa
SIA "MD Catering"

Iveta Katelo
Tālr. 67804745

×
Alūksne, Rūpniecības iela 8

Aivars Grunte
Tālr. 67804745

Alūksne, Rūpniecības iela 8

Tiesu administrācija - Alūksnes rajona tiesa
Tiesu administrācija - Alūksnes zemesgrāmatu nodaļa

Aivars Grunte
Tālr. 67804745

×
Cēsis, Raunas iela 14

Elviss Ozols
Mob. tālr. 26514476

E-pasts:
elviss.ozols@tna.lv

Cēsis, Raunas iela 14

Tiesu administrācija – Cēsu rajona tiesa
Vidzemes apgabaltiesa iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ampermane Vēsma
SIA “Cinis”

Elviss Ozols
Mob. tālr. 26514476

E-pasts:
elviss.ozols@tna.lv

×
Gulbene, Ābeļu iela 6

Indulis Vītols
Tālr. 67804745

Gulbene, Ābeļu iela 6

Tiesu administrācija – Gulbenes rajona tiesa

Indulis Vītols
Tālr. 67804745

×
Liepāja, Alsungas iela 29

Agris Balodis, cietuma būvniecības projekta vadītājs

Tālrunis: +371 678044754

E-pasts: agris.balodis@tna.lv

Liepāja, Alsungas iela 29
 • View from west 3
 • View NE 3
 • View SW 3
 • Close view to living department
×

JAUNĀ CIETUMA KOMPLEKSS

Liepājas cietums ir pirmā ieslodzījuma vieta, kuru Latvija būvēs pēc valsts neatkarības atgūšanas. Cietuma komplekss atradīsies Liepājā, Alsungas ielā 29. Projekts paredz 1200 ieslodzīto izvietošanu, īstenojot jauna līmeņa resocializācijas programmu ieslodzīto izglītošanai un integrēšanai sabiedrībā. Paredzēts, ka jaunajā cietuma kompleksā strādās vairāk nekā 400 darbinieku. Projekta būvniecības uzsākšana paredzēta 2018. gada sākumā.

Būvprojekta nosaukums: Jaunā cietuma komplekss

Būvobjekta adrese: Alsungas ielā 29, Liepājā

Projektētājs: SIA Rem Pro

Pasūtītājs: Latvijas Republikas Tieslietu ministrija

 

Zemes gabala platība: 305 116 m²

Ēku skaits uz zemes gabala: 8

Zemesgabala apbūves laukums: 21 846,9 m²

Kopējā telpu platība: 51 407,4 m²

Vietu skaits ieslodzītajiem: 1200

 

- ieslodzīto dzīvojamie korpusi

- nodarbinātības centrs ar ēdināšanas bloku

- izglītības centrs ar telpām garīgām un sporta nodarbībām

- daudzfunkcionāla ēka ieslodzīto pieņemšanai, medicīnas daļa, pastiprināta režīma aizturēšanas telpas, sanāksmju un personāla ēdnīcas telpa

- atklātā tipa cietums

- katlumāja – kopumā trīs ēkas,

- konteineru tipa būves transformatoru apakšstacijas un ģeneratoru (rezerves elektrobarošanas) vajadzībām.

Agris Balodis, cietuma būvniecības projekta vadītājs

Tālrunis: +371 678044754

E-pasts: agris.balodis@tna.lv

×
Liepāja, Kūrmājas prospekts 2/6

Aivars Perševics
Mob. tālr. 26526832

E-pasts:
aivars.persevics@tna.lv

Liepāja, Kūrmājas prospekts 2/6
 • IMG 2275
 • IMG 2277
 • IMG 2279
 • IMG 2280
 • IMG 2281
 • IMG 2282
 • IMG 2284
×

Ēkā tika veikta pilnīga rekonstrukcija, kas ietver fasādes atjaunošanu un ārējā apgaismojuma uzstādīšanu, inženierkomunikāciju atjaunošanu, iekštelpu remontu, tai skaitā tika veikta bēniņu pārbūve, izbūvējot papildus darba telpas un sanāksmju zāli. Ēkas renovācija tika uzsākta 2013. gadā un pilnībā pabeigta 2016. gadā ar ēkas pagalma fasādes renovāciju un ielas fasādes izgaismošanas darbiem.

Ēka ir būvēta 19. gadsimta 90. gadu otrā pusē un ir vēsturisks arhitektonisks mantojums – viens no spilgtākajiem Liepājā apskatāmajiem jūgendstila objektiem.

Projekta izmaksas: 2 019421,19 EUR.

Aivars Perševics
Mob. tālr. 26526832

E-pasts:
aivars.persevics@tna.lv

×
Liepāja, Republikas iela 14

Aivars Perševics
Mob. tālr. 26526832

E-pasts:
aivars.persevics@tna.lv

Liepāja, Republikas iela 14

Tiesu administrācija – Liepājas tiesa

Aivars Perševics
Mob. tālr. 26526832

E-pasts:
aivars.persevics@tna.lv

×
Valka, Rīgas iela 2

Aldis Suntažs
Tālr. 67804745

Valka, Rīgas iela 2

Tiesu administrācija – Valkas rajona tiesa

Aldis Suntažs
Tālr. 67804745

×
Talsi, Kārļa Mīlenbaha iela 2

Aivars Perševics
Mob. tālr. 26526832

E-pasts:
aivars.persevics@tna.lv

Talsi, Kārļa Mīlenbaha iela 2

Tiesu administrācija – Talsu rajona tiesa

Aivars Perševics
Mob. tālr. 26526832

E-pasts:
aivars.persevics@tna.lv

×
Kuldīga, Kalna iela 25

Aivars Perševics
Mob. tālr. 26526832

E-pasts:
aivars.persevics@tna.lv

Kuldīga, Kalna iela 25

Tiesu administrācija – Kuldīgas rajona tiesa
Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts" Kurzemes komiteja

Aivars Perševics
Mob. tālr. 26526832

E-pasts:
aivars.persevics@tna.lv

×
Jelgava, Akadēmijas iela 9

Ivars Vārna
Tālr. 67804745

Jelgava, Akadēmijas iela 9

Tiesu administrācija - Zemgales apgabaltiesa

Ivars Vārna
Tālr. 67804745

×
Jelgava, Dambja iela 12

Artis Ozoliņš
Tālr. 67804745

Jelgava, Dambja iela 12

Tiesu administrācija - Jelgavas tiesa

Artis Ozoliņš
Tālr. 67804745

×
Preiļi, 1.Maija iela 7

Uldis Bērziņš
Mob. tālr. 28641129

E-pasts:
uldis.berzins@tna.lv

Preiļi, 1.Maija iela 7

Tiesu administrācija - Daugavpils tiesas zemesgrāmatu nodaļa

Valsts zemes dienests

Uldis Bērziņš
Mob. tālr. 28641129

E-pasts:
uldis.berzins@tna.lv

×
Jūrmala, Zigfrīda Meierovica prospekts 1a

Reinis Markus
Mob. tālr.: 29503334

E-pasts:
reinis.markus@tna.lv

Jūrmala, Zigfrīda Meierovica prospekts 1a

Tiesu administrācija - Jūrmalas pilsētas tiesa
Tiesu administrācija - Jūrmalas zemesgrāmatas nodaļa
Latvijas Republikas Prokuratūra
Jūrmalas Zvērinātu advokātu birojs

Reinis Markus
Mob. tālr.: 29503334

E-pasts:
reinis.markus@tna.lv

×
Jūrmala, Edinburgas prospekts 75

Tālr. 67804745

Jūrmala, Edinburgas prospekts 75

Valsts zemes dienests
Jūrmalas pilsētas dome
SIA "Latvijasmernieks.lv"
SIA "8.Darbnīca"
Irisa Rozenberga

Tālr. 67804745

×
Valmiera, Tērbatas iela 13

Elviss Ozols
Mob. tālr. 26514476

E-pasts:
elviss.ozols@tna.lv

Valmiera, Tērbatas iela 13

Tiesu administrācija - Vidzemes apgabaltiesa

Elviss Ozols
Mob. tālr. 26514476

E-pasts:
elviss.ozols@tna.lv

×
Valmiera, Garā iela 5

Elviss Ozols
Mob. tālr. 26514476

E-pasts:
elviss.ozols@tna.lv

Valmiera, Garā iela 5

Tiesu administrācija - Valmieras rajona tiesa

Elviss Ozols
Mob. tālr. 26514476

E-pasts:
elviss.ozols@tna.lv

×
Valmiera, Rīgas iela 47

Elviss Ozols
Mob. tālr. 26514476

E-pasts:
elviss.ozols@tna.lv

Valmiera, Rīgas iela 47

Valsts zemes dienests

Elviss Ozols
Mob. tālr. 26514476

E-pasts:
elviss.ozols@tna.lv

×
Aizkraukle, Spīdolas iela 4

Uldis Bērziņš
Mob. tālr. 28641129

E-pasts:
uldis.berzins@tna.lv

Aizkraukle, Spīdolas iela 4

Tiesu administrācija - Aizkraukles rajona tiesa

Uldis Bērziņš
Mob. tālr. 28641129

E-pasts:
uldis.berzins@tna.lv

×
Aizkraukle, Spīdolas iela 9

Uldis Bērziņš
Mob. tālr. 28641129

E-pasts:
uldis.berzins@tna.lv

Aizkraukle, Spīdolas iela 9

Valsts zemes dienests
Valsts meža dienests
Pārtikas un veterinārais dienests

Uldis Bērziņš
Mob. tālr. 28641129

E-pasts:
uldis.berzins@tna.lv

×
Rēzekne, Dārza iela 24

Jānis Students
Tālr. 67804745

Rēzekne, Dārza iela 24

Tiesu administrācija - Rēzeknes tiesa

Jānis Students
Tālr. 67804745

×
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 95

Jānis Students
Tālr. 67804745

Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 95

Tiesu administrācija - Latgales apgabaltiesa

Jānis Students
Tālr. 67804745

×