Disku masīva plaukta iegāde un uzstādīšana

Pasūtītāja kontaktpersona - iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Sandis Vulis, tālrunis 67804744, elektroniskā pasta adrese tna@tna.lv

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta

Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2019. gada 22. oktobrim plkst. 11.00 katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz 16.00 VAS „Tiesu namu aģentūra” birojā, Rīgā, Baldones ielā 1B, 411. kabinetā (4. stāvs), iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu.

Iepirkuma nolikums

TNA2019/15
10.10.2019
BŪVDARBI ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAI ADMINISTRATĪVAJĀ ĒKĀ LOMONOSOVA IELĀ 10, RĪGĀ

Iepirkums tiek veikts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” projekta ID Nr. 4.2.1.2/17/I/042 “Administratīvās ēkas energoefektivitātes uzlabošana Lomonosova ielā 10, Rīgā” ietvaros.

Pretendentiem piedāvājumus jāiesniedz ne vēlāk kā, līdz 2019. gada 18. septembra plkst. 11:00, iesniedzot Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā. Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas un/vai pēc noteiktā termiņa iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.

Iepirkuma publikācija Elektronisko iepirkumu sistēmā

Iepirkuma publikācija Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā

TNA2019/16
28.08.2019