Rakstiska izsole par nekustamā īpašuma Preiļos, 1. maija ielā 7 (kadastra apzīmējums 76010040410001) telpu nomu

Lēmums par izsoles rezultātiem pieņemts – 31.05.2022.

Augstākās nomas maksas piedāvātājs - biedrība "Preiļi izglītotai Latvijai", reģistrācijas numurs 40008237361

Nomas maksa mēnesī EUR/m2 bez PVN – 1,81

Telpu platība kopā m2–  476,5

Nomas termiņš – 5 gadi

Plānotās darbības – pamatskolas 1.-6.klase nodarbībām

TNA2022/1-I
31.05.2022
Rakstiska izsole par nekustamā īpašuma par nekustamā īpašuma Dambja ielā 12, Jelgavā (kadastra numurs 0900 003 0221) jumta daļas nomu

Informācija par izsoles objektu:

Nekustamā īpašuma kadastra numurs – 0900 003 0221

Iznomājamā jumta platība – 10 m2

Nosacītā (sākotnējā) nomas maksa par vienu jumta kv.m.- 28,50 EUR (bez PVN) mēnesī.

Maksimālais nomas termiņš – 36 mēneši.

 Persona, kura vēlas nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu (personīgi, ar kurjeru vai sūtot pa pastu) ne vēlāk kā līdz 2021. gada 30. aprīļa plkst. 12.00 Baldones ielā 1B, Rīgā, LV-1007. 

Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi “Rakstiskai izsolei par izsole par nekustamā īpašuma par nekustamā īpašuma Dambja ielā 12, Jelgavā (kadastra numurs 0900 003 0221) jumta daļas nomu, identifikācijas Nr. TNA2021/2-I. Neatvērt līdz 2021. gada 30. aprīļa plkst. 12.00", kā arī norādot pretendenta nosaukumu un adresi.

            Pretendents var iesniegt tikai vienu pieteikuma variantu.

            Iesniegto Pieteikumu pretendents var atsaukt vai grozīt tikai līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām. Atsaukto pieteikumu neatvērtu atdod vai nosūta pa pastu atpakaļ pretendentam.

            Ja pieteikums iesniegts pēc norādītā pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, to neatvērtu atdod vai nosūta pa pastu atpakaļ pretendentam.

Pieteikums izsolei

Līguma projekts

 

TNA2021/2-I
23.04.2021
Rakstiska izsole par nekustamā īpašuma par nekustamā īpašuma Dambja ielā 12, Jelgavā (kadastra numurs 0900 003 0221) jumta daļas nomu

 Ievērojot to, ka noteiktajā termiņā, proti, līdz 2021.gada 19.aprīļa plkst. 12.00, nav iesniegts neviens pieteikums, izsoles komisija pieņēma lēmumu izsoli izbeigt bez rezultātiem.

TNA2021/1-I
20.04.2021
Rakstiska izsole par nekustamā īpašuma Krāslavā, Rēzeknes ielā 33A (kadastra numurs 6001 002 1462 001) telpu nomu, identifikācijas Nr. 2020/1-I

Lēmums par izsoles rezultātiem pieņemts – 16.06.2020.

Augstākās nomas maksas piedāvātājs, ar kuru noslēgts nomas līgums - Latgales apgabaltiesas 24. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Kristīne Meldere

Nomas maksa mēnesī EUR/m2 bez PVN – 5,00

Telpu platība kopā m2– 12,68

Nomas termiņš – 2 gadi

Plānotās darbības – biroja telpu vajadzībām

 

TNA2020/1-I
05.06.2020
Rakstiska izsole par nekustamā īpašuma Rēzeknes ielā 33A, Krāslavā, garāžas telpu nomu.

Augstāko nomas maksu mēnesī nosolījušais pretendents SIA "Krāslavas mūrnieks", reģistrācijas numurs 41503042524, atteicies slēgt līgumu par garāžas telpu nomu Rēzeknes ielā 33A, Krāslavā.

 

TNA2019/1-I
08.10.2019
Rakstiska izsole par ēkas Rēzeknes ielā 33A, Krāslavā (kadastra numurs 6001 002 1462 001), otrā stāva neapdzīvojamo telpu, ar kopējo platību 32,50 kvadrātmetri, nomu.

Lēmums par rakstiskas izsoles rezultātiem pieņemts – 03.10.2019.

 Augstākās nomas maksas piedāvātājs, ar kuru noslēgts nomas līgums – Latgales apgabaltiesas 24. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Kristīne Meldere

 Nomas maksa mēnesī EUR/m2 bez PVN – 4,95

 Telpu platība kopā m2– 32,50

 Nomas termiņš – 3 gadi

 Plānotās darbības – biroja telpu vajadzībām

TNA2019/3-I
04.10.2019
Rakstiska izsole par garāžas telpu Ogrē, Rīgas ielā 16 (Skolas ielā 23), nomu

Izsole tika atzīta par nenotikušu, jo neviens dalībnieks izsolei netika reģistrēts.

TNA2019/4-I
04.10.2019
Rakstiska izsole par nekustamā īpašuma Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā, neapdzīvojamās telpas nomu

Lēmums par rakstiskās izsoles rezultātiem pieņemts - 19.07.2019.

Augstākās aktuālās nomas maksas piedāvātājs, ar kuru noslēgts nomas līgums - individuālais komersants “EZ Nami”, reģistrācijas numurs 40002184022

Nomas maksa mēnesī EUR/mbez PVN – 5,22 EUR

Nomas platība – 15,91 m2

Nomas termiņš - 3 gadi

Plānotās darbības: biroja telpu vajadzībām.

 

2019/2-I
19.07.2019
Rakstiska izsole par nekustamā īpašuma Raunas ielā 14A, Cēsīs (būves kadastra apzīmējums 4200051503002), nomu

 

Lēmums par rakstiskās izsoles rezultātiem pieņemts - 08.02.2018.

Augstākās aktuālās nomas maksas piedāvātājs, ar kuru noslēgts nomas līgums -  SIA "CINIS", reģistrācijas numurs LV49503003248

Nomas maksa mēnesī EUR/m2  bez PVN -  1,57 EUR

Nomas platība - 103,10 m2

Nomas termiņš - 3 gadi

Plānotās darbības: biroja darbinieku kabinetu un instrumentu noliktavas telpu vajadzībām.

 

 

2018/1-I
26.01.2018
Nekustamā īpašuma Ogrē, Skolas ielā 23, telpu nomas tiesību izsole

Rakstiskās izsoles rezultāti par nekustamā īpašuma Ogres novadā, Ogrē, Skolas ielā 23, kadastra Nr.74015010300 telpu nomu

Augstākās aktuālās nomas maksas piedāvātājs, ar kuru tiks slēgts nomas līgums 

Nomas tiesību pretendents

Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks

Nomas maksa

EUR/m2 mēnesī

(bez PVN)

Nomas platība

Nomas termiņš

Plānotās darbības

Andris Priedītis

05.09.2016. plkst. 11.00

0,85 EUR/m2mēnesī

(bez PVN)

44,1 m2

3 gadi

Automašīnas novietošana

TNA2016/4-I
07.09.2016
Telpu Rīgā, Raiņa bulvārī 15, nomas tiesību izsoles rezultāti

Augstākās aktuālās nomas maksas piedāvātājs, ar kuru tika noslēgts nomas līgums:

Nomas tiesību pretendents

(vārds, uzvārds, personas kods

un adrese)

Piedāvājumaiesniegšanas datums un laiks

Nomas maksa

EUR/m2 mēnesī

(bez PVN)

Nomas platība

Nomas termiņš

Plānotās darbības

SIA “GARKALNS”,

Reģ.Nr. 40103038717,

Kronvalda bulvāris 3 - 4, Rīga, LV-1010

15.06.2016.

ierakstīts pasta sūtījums

9,55 EUR/m2mēnesī

(bez PVN)

340.80 m2

15.07.2022.

Bāra pakalpojuma sniegšana, izklaides pasākumu un azartspēļu organizēšana

TNA2016/3-I
06.07.2016
Telpu Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75, nomas tiesību izsoles rezultāti

Augstākās aktuālās nomas maksas piedāvātājs, ar kuru tika noslēgts nomas līgums:

 

Nomas tiesību pretendents

(nosaukums, reģ.Nr. un adrese)

 

Piedāvājumaiesniegšanas datums un laiks

Nomas maksa

EUR/m2 mēnesī

(bez PVN)

Nomas platība

Nomas termiņš

Plānotās darbības

Ģirts Brambergs

(p.k.---------------)

18.05.2016. plkst.9.30

4,73 EUR/m2mēnesī

(bez PVN)

15,8 m2

3 gadi

Projektēšana un citi pakalpojumi

TNA2016/2-I
23.05.2016
Rakstiskas izsoles par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75, telpu nomu rezultāti

Augstākās aktuālās nomas maksas piedāvātājs, ar kuru tika noslēgts nomas līgums:

Nomas tiesību pretendents

(nosaukums, reģ.Nr. un adrese)

Piedāvājumaiesniegšanas datums un laiks

Nomas maksa

EUR/m2 mēnesī

(bez PVN)

Nomas platība

Nomas termiņš

Plānotās darbības

SIA 8.Darbnīca

Reģ. Nr.40103480281

Lauku iela 35-69, Jūrmala,

LV-2016

21.03.2016. plkst.12.30

5,00 EUR/m2mēnesī

(bez PVN)

12,4 m2

31.03.2019.

Biroja telpas-inženierdarbības, pilsētplānošanas un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas

TNA2016/1-I
04.04.2016
Telpu Valmierā, Tērbatas ielā 13 nomas izsoles rezultāti

Augstākās aktuālās nomas maksas piedāvātāji, ar kuriem tika noslēgti nomas līgumi:

 

Nomas tiesību pretendents

(nosaukums, reģ.Nr. un adrese)

Piedāvājumaiesniegšanas datums un laiks

Nomas maksa

Nomas platība

Nomas termiņš

Plānotās darbības

SIA Kantīne B,

reģ. Nr.44102004917, Bastiona iela 24, Valmiera LV-4201,

30.05.2014. plkst.12.00

0,77 EUR/m2(bez PVN)

mēnesī

Telpa Nr.1 46,58 kv.m.

30.06.2019.

Garāža

Kalvis Bisnieks

 

Stacijas iela 28-5,

Valmiera, LV-4201

30.05.2014. plkst.12.00

0,77 EUR/m2(bez PVN)

mēnesī

Telpa Nr.2 46,64 kv.m.

30.06.2019.

Garāža

SIA Ainava V

Reģ. Nr. 44103008649

Rīgas iela 38,

Valmiera, LV-4201

30.05.2014. plkst.12.00

0,77

EUR/m2 (bez PVN)

mēnesī

Telpa Nr.3 50,28 kv.m.

30.06.2019.

Garāža

TNA2014/5-I
04.06.2014
Telpu Rīgā, Puškina ielā 14 noma

Augstākās aktuālās nomas maksas piedāvātājs, ar kuru tika noslēgts nomas līgums:

Nomas tiesību pretendents

(nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese)

 

Piedāvājumaiesniegšanas datums un laiks

Nomas maksa

Nomas platība

Nomas termiņš

Plānotās darbības

SIA NMB

Mērniecības birojs

Reģ. Nr.40103623011

Brīvības iela 105-1, Rīga, LV-1001

13.02.20014.

pa pastu

3,69 EUR/kv.m. bez PVN

39,6

28.02.2019.

Mērniecības biroja darbībai

 

Telpu nomas līgums

TNA2014/2-I
27.02.2014