SIA “Tiesu namu aģentūra” (TNA) ir dibināta 1997. gadā saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta rīkojumu. TNA ir komercsabiedrība, kuras akcijas 100% pieder valstij. Valsts kapitāldaļu turētājs ir Tieslietu ministrija.

 

TNA ir Latvijas Kvalitātes asociācijas, Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas, Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas biedrs.

 

TNA pamatdarbības virzieni:

- Tieslietu ministrijas valdījumā esošo nekustamo īpašumu pārvaldīšana, uzturēšana un apsaimniekošana; 

- Latvijas Republikas tiesu, Tieslietu ministrijas, tās padotības iestāžu un citu klientu IT infrastruktūras darbību nodrošināšana, darbstaciju,  serveru, datortīklu uzturēšana un administrēšana;

- juridiskās mācību un izglītojošās literatūras, tiesību aktu un to krājumu, kā arī tiesu nolēmumu apkopojumu izdošana.

 

TNA ir ieviestas un uzturētas šādas pārvaldības sistēmas:

- Kvalitātes vadības sistēma atbilstoši starptautiskā standarta ISO 9001:2015 prasībām (kopš 2007. gada);

- Informācijas drošības pārvaldības sistēma atbilstoši starptautiskā standarta ISO 27001:2014 prasībām (kopš 2015. gada);

- Informācijas tehnoloģiju pakalpojumu pārvaldības sistēma atbilstoši starptautiskā standarta ISO/IEC 20000-1:2018 prasībām (kopš 2015. gada);

-Energopārvaldības sistēma atbilstoši ISO 50001:2018 (kopš 2018.gada).

 

Vispārējais stratēģiskais mērķis

 

Nodrošināt stratēģiski svarīgas un tieslietu nozares politikas īstenošanai būtiskas infrastruktūras efektīvu pārvaldību un tieslietu sistēmas institūciju darbībai nepieciešamās juridiskās literatūras izdošanu, ievērojot tieslietu nozares prasības un sekmējot sabiedrības interešu ievērošanu tiesiskuma jomā.

 

Vīzija

 

TNA nodrošina visu tieslietu sistēmā esošo institūciju vajadzības pēc to funkciju izpildei piemērotām telpām, IT infrastruktūrai, informācijas sistēmām un to uzturēšanas. Tieslietu sistēmas institūcijas uztver TNA kā ekspertu un sadarbības partneri visās tās darbības sfērās. TNA ir atpazīstama kā uzticamas tiesiskās informācijas sniedzējs.

 

Misija

TNA nodrošina tieslietu sistēmas institūcijas ar to funkciju izpildei piemērotām telpām un nodrošina to uzturēšanai nepieciešamos pakalpojumus. TNA efektīvi apsaimnieko un iznomā nekustamo īpašumu, lai panāktu gan telpu lietotāju, gan to klientu maksimālas ērtības. TNA nodrošina tieslietu sistēmas institūciju IT infrastruktūras darbību un tās apkalpošanu. Pēc tieslietu sistēmas institūciju prasībām TNA vada IS projektus un  uztur ieviestās IS, panākot lietderīgu un efektīvu resursu izmantošanu. TNA nodrošina tieslietu sistēmas institūciju un ieinteresētās sabiedrības vajadzībām nepieciešamo tiesiskās informācijas publicēšanu, veicinot TNA kā kvalitatīvas juridiskās literatūras izdevēja atpazīstamību.

 

Kvalitātes pārvaldības sistēmas (KPS), Informācijas tehnoloģiju pakalpojumu pārvaldības sistēmas (ITPPS), Informācijas drošības pārvaldības sistēmas (IDPS) un Energopārvladības sistēmas (EPaS) politika

TNA darbība ir orientēta uz TNA klientu, darbinieku, Tieslietu ministrijas un citu ieinteresēto pušu vēlmju un vajadzību nepārtrauktu izzināšanu, pastāvīgu saistošo normatīvo aktu prasību apzināšanu un ievērošanu, sniedzot pakalpojumus šādās jomās:

-  Tieslietu ministrijas valdījumā esošo nekustamo īpašumu pārvaldīšana, uzturēšana un apsaimniekošana;

-  Latvijas Republikas tiesu, Tieslietu ministrijas, tās padotības iestāžu un citu klientu IT infrastruktūras darbību nodrošināšana, darbstaciju, serveru, datortīklu uzturēšana un administrēšana;

-  juridiskās mācību un izglītojošās literatūras, tiesību aktu un to krājumu, kā arī tiesu nolēmumu apkopojumu izdošana.

TNA tiek nodrošināta ITPPS sfērā ietilpstošo pakalpojumu, KPS, IDPS un EPaS atbilstība attiecīgajiem ISO standartiem – ISO/IEC 20000-1:2018, LVS EN ISO 9001:2015 , ISO/IEC 27001:2014 un ISO 50001:2018.  

TNA darbības pamatprincipi:

-  kvalitatīva pakalpojumu sniegšana;

-  klientu apmierinātība ar saņemtajiem pakalpojumiem;

-  pastāvīgs pakalpojumu kvalitātes pieaugums;

-  saliedēts un atsaucīgs kolektīvs;

-  darbinieku kompetence un pastāvīga tās celšana, kas nodrošina TNA sniegto pakalpojumu kvalitātes stabilitāti.

TNA nepārtraukti seko līdzi biznesa un tehnoloģiju vides izmaiņām, izvērtē ar tām saistītos informācijas drošības riskus, savā darbā orientējoties uz savlaicīgu un efektīvu potenciālo informācijas drošības draudu apzināšanu un novēršanu.

Informācijas drošības politikas pamatprincipi:

-  TNA rīcībā nodotā un apritē esošā informācija tiek izmantota tikai paredzētajam mērķim;

-  piekļuves tiesības TNA rīcībā esošajai informācijai tiek nodrošinātas autorizētām personām nepieciešamajā apjomā;

-  informācijas drošības notikumi un incidenti tiek savlaicīgi identificēti, radītās sekas novērstas, cēloņi izmeklēti un veiktas korektīvās darbības.

TNA darbība ir orientēta uz lietderīgu un efektīvu resursu izmantošanu, kā arī dabas vērtību saglabāšanu.

TNA energopolitikas pamatprincipi:

-  identificēt energopatēriņu un veikt nepārtrauktu tā izvērtēšanu;

-  sistemātiski optimizēt un uzlabot energosniegumu;

-  nodrošināt TNA darbinieku kompetenci un nepieciešamos resursus mērķu sasniegšanai energopārvaldības jomā;

-  veicināt TNA darbinieku un ieinterešto pušu izpratni par efektīvām enerģijas patēriņa iespējām;

atbalstīt energoefektīvu produktu un pakalpojumu iegādi un projektu izstrādi.