SIA “Tiesu namu aģentūra” (TNA) ir dibināta 1997. gadā saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta rīkojumu. TNA ir komercsabiedrība, kuras akcijas 100% pieder valstij. Valsts kapitāldaļu turētājs ir Tieslietu ministrija.

 

TNA ir Latvijas Kvalitātes asociācijas, Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas, Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas biedrs.

 

TNA pamatdarbības virzieni:

- Tieslietu ministrijas valdījumā esošo nekustamo īpašumu pārvaldīšana, uzturēšana un apsaimniekošana; 

- Latvijas Republikas tiesu, Tieslietu ministrijas, tās padotības iestāžu un citu klientu IT infrastruktūras darbību nodrošināšana, darbstaciju,  serveru, datortīklu uzturēšana un administrēšana;

- juridiskās mācību un izglītojošās literatūras, tiesību aktu un to krājumu, kā arī tiesu nolēmumu apkopojumu izdošana.

 

TNA ir ieviestas un uzturētas šādas pārvaldības sistēmas:

- Kvalitātes vadības sistēma atbilstoši starptautiskā standarta ISO 9001:2015 prasībām (kopš 2007. gada);

- Informācijas drošības pārvaldības sistēma atbilstoši starptautiskā standarta ISO 27001:2014 prasībām (kopš 2015. gada);

- Informācijas tehnoloģiju pakalpojumu pārvaldības sistēma atbilstoši starptautiskā standarta ISO/IEC 20000-1:2018 prasībām (kopš 2015. gada);

-Energopārvaldības sistēma atbilstoši ISO 50001:2018 (kopš 2018.gada).

 

Vispārējais stratēģiskais mērķis

 

Nodrošināt stratēģiski svarīgas un tieslietu nozares politikas īstenošanai būtiskas infrastruktūras efektīvu pārvaldību un tieslietu sistēmas institūciju darbībai nepieciešamās juridiskās literatūras izdošanu, ievērojot tieslietu nozares prasības un sekmējot sabiedrības interešu ievērošanu tiesiskuma jomā.

 

Vīzija

 

TNA nodrošina visu tieslietu sistēmā esošo institūciju vajadzības pēc to funkciju izpildei piemērotām telpām, IT infrastruktūrai, informācijas sistēmām un to uzturēšanas. Tieslietu sistēmas institūcijas uztver TNA kā ekspertu un sadarbības partneri visās tās darbības sfērās. TNA ir atpazīstama kā uzticamas tiesiskās informācijas sniedzējs.

 

Misija

TNA nodrošina tieslietu sistēmas institūcijas ar to funkciju izpildei piemērotām telpām un nodrošina to uzturēšanai nepieciešamos pakalpojumus. TNA efektīvi apsaimnieko un iznomā nekustamo īpašumu, lai panāktu gan telpu lietotāju, gan to klientu maksimālas ērtības. TNA nodrošina tieslietu sistēmas institūciju IT infrastruktūras darbību un tās apkalpošanu. Pēc tieslietu sistēmas institūciju prasībām TNA vada IS projektus un  uztur ieviestās IS, panākot lietderīgu un efektīvu resursu izmantošanu. TNA nodrošina tieslietu sistēmas institūciju un ieinteresētās sabiedrības vajadzībām nepieciešamo tiesiskās informācijas publicēšanu, veicinot TNA kā kvalitatīvas juridiskās literatūras izdevēja atpazīstamību.

 

Kvalitātes politika

TNA darbība ir orientēta uz TNA klientu, darbinieku, Tieslietu ministrijas un citu ieinteresēto pušu vēlmju un vajadzību nepārtrauktu izzināšanu, pastāvīgu saistošo normatīvo aktu prasību apzināšanu un ievērošanu, sniedzot pakalpojumus šādās jomās:

     - Tieslietu ministrijas valdījumā esošo nekustamo īpašumu pārvaldīšana, uzturēšana un apsaimniekošana;

     - Latvijas Republikas tiesu, Tieslietu ministrijas, tās padotības iestāžu un citu klientu IT infrastruktūras darbību nodrošināšana, darbstaciju, serveru, datortīklu uzturēšana un administrēšana;

     - juridiskās mācību un izglītojošās literatūras, tiesību aktu un to krājumu, kā arī tiesu nolēmumu apkopojumu izdošana.

 

Informācijas drošības politika 

TNA par vienu no galvenajiem uzdevumiem informācijas drošības garantēšanas jomā izvirza informācijas drošības notikumu un incidentu savlaicīgu identificēšanu, šo gadījumu radīto seku maksimāli ātru novēršanu, rūpīgu cēloņu izmeklēšanu un atbilstošu korektīvo darbību veikšanu.

Informācijas drošības garantēšanu TNA balsta uz šādiem pamatprincipiem:

     - TNA rīcībā nodotā un apritē esošā informācija tiek izmantota tikai tam paredzētajiem mērķiem;

     - piekļūšanas tiesības TNA rīcībā esošajai informācijai tiek nodrošinātas atbilstoši paredzētajiem informācijas izmantošanas mērķiem, tikai  autorizētām personām darba pienākumu veikšanai, tam nepieciešamajā apjomā un laikā;

     - visa informācijas drošības pārvaldības sistēmas dzīves cikla laikā regulāri un periodiski tiek izvērtēta sistēmas spēja nodrošināt TNA saistošo normatīvo aktu, līgumu un vienošanos prasības, kā arī sistēmas spēja maksimāli nodrošināt TNA darbībā ieinteresēto un iesaistīto pušu intereses;

     - informācijas drošības nodrošināšanas labās prakses principu abpusēja ievērošana ir viens no svarīgākajiem nosacījumiem, veidojot veiksmīgas sadarbības attiecības ar sadarbības partneriem.

 

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumu pārvaldības politika

IT pakalpojumu pārvaldības politika ir orientēta uz kvalitatīvu IT pakalpojumu sniegšanu un klienta apmierinātību ar saņemtajiem pakalpojumiem, nodrošinot pastāvīgu pakalpojumu kvalitātes pieaugumu.

Tās pamatprincips ir nodrošināt IT daļas sniegto pakalpojumu atbilstību ISO 20000-1:2018 standartam, TNA izvirzīto mērķu, normatīvo aktu un noslēgto līgumu prasībām, kā arī pastāvīgi uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti, veicot esošo pakalpojumu kvalitātes, klientu apmierinātības un aktuālo sasniedzamo mērķu mērīšanu.

 

Energopolitika

TNA darbība ir orientēta uz lietderīgu un efektīvu resursu izmantošanu, mēs rūpējamies par dabas vērtību saglabāšanu. Mūsu mērķis ir veidot pastāvīgu un efektīvu energopārvaldības sistēmu, lai nodrošinātu enerģijas lietderīgu izmantošanu, uzlabojot energoefektivitāti un sistemātiski samazinot energopatēriņu.

TNA energopolitikas pamatprincipi:

     - identificēt energopatēriņu un veikt nepārtrauktu tā izvērtēšanas procesu, lai kontrolētu un efektīvi izmantotu energoresursu;

     - sistemātiski optimizēt un uzlabot energosniegumu;

     - nodrošināt TNA atbildīgo darbinieku kompetenci un nepieciešamos resursus mērķu sasniegšanai energopārvaldības jomā;

     - informēt par  TNA ieviestās un uzturētās energopārvaldības sistēmas nozīmīgumu, veicinot TNA darbinieku izpratni par energopārvaldības sistēmu, energoefektivitāti un pilnveides iespējām;

     - atbalstīt energoefektīvu produktu un pakalpojumu iegādi un projektu izstrādi, tādejādi uzlabojot energosniegumu;

     - izpildīt normatīvo aktu un un citas saistošās prasības attiecībā uz energopatēriņu un energoefektivitāti.