• View from west 8

Ministru kabinets 2019.gada 13.septembra ārkārtas sēdē (protokols Nr.41 1.§ 23.punkts) pieņēma lēmumu par jaunā Liepājas cietuma būvniecības procesa uzsākšanas atlikšanu līdz 2022.gadam. Ievērojot Ministru kabineta pieņemto lēmumu un atklāta konkursa “Jauna cietuma kompleksa Alsungas ielā 29, Liepājā, projektēšana, autoruzraudzība un būvniecība” (id. Nr. TNA2018/9) nolikuma 2.2.punktā noteikto, iepirkuma līgums netiks slēgts ne ar vienu no pretendentiem, un iepirkuma procedūra tiek pārtraukta saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 230.punktu.