• ERAF bilde5

2019. gada 20. februārī SIA “Tiesu namu aģentūra” (TNA) un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, kā Sadarbības iestāde, noslēdza Līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.4.2.1.2/17/I/042 un uzsāka projekta “Administratīvās ēkas energoefektivitātes uzlabošana Lomonosova ielā 10, Rīgā” realizāciju.

 Projekta būtība.

Energoefektivitātes paaugstināšana vienlaikus nodrošina pozitīvu un labvēlīgu ietekmi uz vidi un kvalitatīvus un atbilstošus apstākļus Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas darbiniekiem un klientiem.

 Projekta mērķis.

Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkā un viedu energovadību un atjaunojamo energoresursu izmantošanu - Lomonosova iela 10, Rīgā.

 Projekta ilgums.

Sākotnējais paredzētais projekta īstenošanas ilgums bija 27 mēneši, jeb līdz 2021. gada 19. maijam. Savukārt šobrīd, apzinoties faktisko situāciju un projekta ieviešanas gaitu, t.sk. būvdarbu veikšanu un ēkas nodošanas ekspluatācijā procesu, tika pieņemts lēmums projekta īstenošanas ilgumu pagarināt par 3 mēnešiem, jeb līdz 2021. gada 19. augustam.

 

Projekta izmaksas.

Šī gada februārī tika precizētas projekta kopējās izmaksas, norādot faktisko noslēgtā būvdarbu līguma kopsummu.

Kopējās projekta izmaksas, ietverot PVN - 827 269,04 EUR
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas, neietverot PVN - 664 355 EUR
Projekta kopējās neattiecināmās izmaksas - 162 914,04 EUR (19 338,42 atlikusī summa bez PVN un PVN summa 143 575,62)
Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums - 564 701,75 EUR
Valsts budžeta finansējums - 99 653,25 EUR

 

Papildus informācija par projektu pieejama Eiropas Savienības fondu mājas lapā –

https://www.esfondi.lv/es-fondu-projektu-mekletajs/project?number=4.2.1.2%2F17%2FI%2F042