Pēc visu nepieciešamo atļauju saņemšanas un procedūru veikšanas, jau tuvākajā laikā VAS “Tiesu namu aģentūra” (TNA) uzsāks degradētās teritorijas, kas atrodas Rīgā, Invalīdu ielā 1, labiekārtošanas darbus. Šobrīd šī teritorija, kur paredzēta ēku pārbūve tieslietu nozares vajadzībām, atrodas ļoti bēdīgā tehniskā stāvoklī, jo nav kopta vairākus gadu desmitus. Tajā ir nolietotas un degradētas ēkas, nedroši objekti, kas bīstami cilvēkiem, kā arī nekopti koki un krūmi.

LTV raidījums "Adreses" par šo īpašumu

SIA “LABIE KOKI” veiktās dendroloģiskās izpētes un teritorijas apsaimniekošanas priekšlikumu rezultātā, TNA labiekārtošanas pasākumu ietvaros veiks 213 koku vainagu veidošanu, 340 koku izzāģēšanu, izvešanu no teritorijas, celmu frēzēšanu, teritorijas sakopšanu un zālāja iesēšanu. Šis būs projekta pirmais posms, pēc kura nākotnē sekos arī teritorijā esošo ēku pārbūve tieslietu nozares vajadzībām.

 Pirms lēmuma pieņemšanas par veicamajiem darbiem un darbu apjomu, no 2016. gada 28. decembra līdz 2016. gada 10. janvārim tika veikta sabiedriskā apspriešana. Savukārt 2017. gada 27. februārī tika saņemta Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas atļauja izcirst nepieciešamos kokus pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas. Būvatļauja par visu nosacījumu izpildi šiem darbiem izsniegta 2017. gada 5. decembrī.

 “Saskaņā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinumu, īpašumā esošās parka teritorijas sakārtošanas nolūkā pieaicinājām parku un dārzu speciālistus no SIA “LABIE KOKI”parka inventarizācijas veikšanai un teritorijas labiekārtošanai, ņemot vērā visa kompleksa arhitektūru un laikmetam raksturīgo dārzu veidošanas tradīcijas,” atzīst TNA valdes locekle Santa Sausiņa. “Tikai pēc rūpīgas analīzes un atļauju saņemšanas no atbildīgajām valsts un pašvaldību institūcijām, ir pieņemts lēmums par attiecīgo darbu veikšanu, lai šo teritoriju sakoptu, padarītu pievilcīgāku un drošāku.”

 Iepriekš minēto darbu nepieciešamību atzīst arī Latvijas Dendrologu biedrības prezidents Andrejs Svilāns, jo apstādījumu struktūras plānošana un veidošana ir jāveic, ņemot vērā ēkas kultūrvēsturisko 19. gs. kontekstu, nevis padomju laika iestrādnes: “Koku tīrīšana, pārblīvēto stādījumu retināšana un bīstamo koku novākšana ir objektīvi nepieciešama ēku un infrastruktūras, citu – veco vērtīgo – koku augtspējas saglabāšanai, ēku kopšanai un cilvēku drošībai.”

 

Pamatojums koku likvidēšanai: plaši stumbra bojājumi; koks ir beigts; kokam nav perspektīvas augšanas vietā; kokam blakus iesējušies vairāki citi koki, traucējot attīstību; koks iesējies ēkas pamatos un betona sētā; lielākā vainaga daļa nokaltusi; koks nomāc blakus augošos kokus, kokam pienaglots metāla stienis; koki var nolūzt, apdraudot tuvumā esošās ēkas; koki ieauguši elektrolīnijā; koki traucē operatīvā transporta kustībai u.c.

 

Teritorijas sakopšanas un labiekārtošanas darbus veiks SIA “Arborists”, ar kuru līgums publiskā iepirkuma rezultātā tika noslēgts 2018. gada 12. februārī.

 

 

Valsts akciju sabiedrība “Tiesu namu aģentūra” (TNA) ir dibināta 1997. gadā. TNA ir komercsabiedrība, kuras akcijas 100% pieder valstij. TNA pamatdarbība ietver Tieslietu ministrijas valdījumā esošo nekustamo īpašumu pārvaldīšanu, uzturēšanu, apsaimniekošanu, IT infrastruktūras darbības nodrošināšanu, kā arī juridiskās mācību un izglītojošās literatūras, tiesību aktu un to krājumu, tiesu nolēmumu apkopojumu izdošanu.