• ERAF bilde

Valsts akciju sabiedrība “Tiesu namu aģentūra” ir uzsākusi, Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās”,  projekta īstenošanu.

 Administratīvās ēkas energoefektivitātes uzlabošana Daugavgrīvas ielā 58, Rīgā

Projekta būtība.

Energoefektivitātes paaugstināšana vienlaikus nodrošina pozitīvu un labvēlīgu ietekmi uz vidi un  kvalitatīvus un atbilstošus apstākļus Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas darbiniekiem un klientiem.

 Projekta mērķis.

Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkā un viedu energovadību un atjaunojamo energoresursu izmantošanu – Daugavgrīvas ielā 58, Rīgā.

 Projekta galvenās darbības.

  1. Projekta vadības nodrošināšana un projekta pamatojošās dokumentācijas sagatavošana – administrēšanas specialisti, kuri projekta ietvaros tiks finansēti no projekta iesniedzēja līdzekļiem;
  2. Energosertifikacija, ko nodrošina neatkarīgs eksperts – ēkas energosertifikata izdevējs;
  3. Būvprojekta izstrādāšana, ko nodrošina iepirkuma procedūras rezultātā izraudzīts neatkarīgs projektētājs ievērojot izvirzītos projektēšanas darba uzdevumus;
  4. Projekta sagatavošanas dokumentācija, ko nodrošina iepirkuma procedūras rezultātā izraudzīts neatkarīgs eksperts.
  5. Būvuzraudzība, ko nodrošina iepirkuma procedūras rezultātā izraudzīts sertificēts būvuzraugs.
  6. Autoruzraudziba, ko nodrošina iepirkuma procedūras rezultātā izraudzīts sertificēts autoruzraugs.
  7. Būvdarbu veikšana (t.sk. energoefektivitāti uzlabojoši pasākumi - Beniņu grīdas siltināšana, Esošo koka ārdurvju nomaiņa, Beniņu lūkas nomaiņa, Ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju uzlabošana, Ēkas tehnisko sistēmu uzlabošana, Stikla bloku nomaiņa pret jauniem logiem/Logu ailu siltināšana, Pagraba sienas virszemes un zemzemes daļas siltināšana, 1. stāva grīdas/1m zem grunts līmeņa siltināšana), ko nodrošina iepirkuma procedūras rezultātā izraudzīts neatkarīgs būvnieks ievērojot izvirzītos būvniecības darba uzdevumus.

 

Plānotie rezultāti.

  1. Izstrādāts Ēkas energosertifikāts (ar pārskatu par ekonomiski pamatotiem energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem);
  2. Izstrādāts būvprojekts un tas sasakņots būvvaldē;
  3. Veikti būvdarbi - energoefektivitāti uzlabojoši pasākumi, atbilstoši izstrādātajam būvprojektam (sertificēta būvuzrauga un sertificēta autoruzrauga uzraudzībā).

 

Primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums, kas tiks sasniegts līdz 2020. gada beigām, 2021. gada sakumam – 229.3186 MWh/gada.

Aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā, kas tiks sasniegts līdz 2020. gada beigām, 2021. gada sakumam - 46.1432 CO2 ekvivalenta tonnas gada.

 

Projekta ilgums.

Projekta pamatojošās dokumentācijas sagatavošana uzsākta 2017. gada 3. ceturksni

Projektēšanas darbus plānots realizēt – 2018. gads

Būvniecības darbus plānots realizēt – 2019.–2020. gads

Plānotais projekta īstenošanas sakums - 2019. gada 1. ceturksnis

Plānotais projekta īstenošanas ilgums - 22 mēneši